4/C’lilere kesintisiz maaş verilsin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kamuda 4/C statündeki çalışanların sorunlarını gündeme getirmek amacıyla TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesini yanıtladı.

Bakan Müezzinoğlu, 4/C’lilerin Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden yürütülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

4/C’LİLER KESİNTİSİZ MAAŞ ALSIN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personelin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Ömer Fethi Gürer, Bakan Müezzinoglu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergesinde, 4/A’lılar ile 4/C’liler arasındaki çalışma koşulları farkının giderilip giderilmeyeceğini sordu. 375 Sayılı KHK ile ve 209 Sayılı Kamun ile ek ödeme ve döner sermayeden 4/C’lilerin yararlanması için 2017 yılında bir çalışma yapılmayacağının yanıtlanmasını isteyen Ömer Fethi Gürer, “Mahkeme kararlarına rağmen bu ödeneklerden yararlanmaları sağlanacak mıdır? Halen 174 TL’lik bir ödeme yapılmakta olup bu ödemelerden de yüzde 20 gelir vergisi yüzde 14 SGK Primi ve damga vergisi kesilmektedir. Bu kesintiler yapılmadan ödemenin net yapılması düşünülmekte midir?” sordu.

GELİR VERGİSİ TEMMUZ ZAMMINI DİSKALİFİYE EDİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde Bakan Müezzinoğlu’na şu soruları yöneltti:

“4/C’lilerin 1800-2000 TL ek ödemesiz döner sermayesiz ücretleri Temmuz-Ağustos aylarında yüzde 20 gelir vergisi dilimine girmekte, Temmuz ayında yapılan ücret artışlarının yararını görmemektedir. 2017 yılında bu anlamda bir düzenleme düşünülmekte midir?

4/C’lilerin 1 ayı aşan hastalıklarda sözleşmeleri askıya alınması yerine 4/A’lılarda aynı durumda hak sağlanması düşünülmekte midir?

4/C’lilerin ücretsiz izin verilmesi için 2017 yılında bir düzenleme düşünülmekte midir?

4/A’lı memurlar 3+3 toplam 6 ay refakat izni kullanırken 4/C’lilerin bu talebi toplu sözleşme kararıyla kayıt altına ancak halen bir sonuç alınmamıştır. Bu anlamda hakların verilmesi düşünülmekte midir? 4/A’lı memurlar unvanlarına göre çalışıp diplomalarına göre sınavla görevde yükselme hakkına sahipken,

4/C’lilerin 2014/7140 Sayılı Bakanlar Kurulu kararının 17. Maddesinde belirtilmesine rağmen diplomalarına uygun işlerde çalışması amirlerin takdirine bırakılması yerine 4/A’lıların uygulanmasının 4/C’li için devamı düşünülmekte midir?

4/C’lilere kurum sicil numarası ve memur maaş ödemesi sistemi (KBS) bordrolarına ulaşmasının zorlaştığı ifade edilmektedir. Bunun için sistemin düzenlenerek uzlaşmada kolaylık sağlanacak mıdır?

4/C’lilere iş sonu tazminatı adı altında yüzde 15 gelir vergisi kesintilerine tabi ödemede gelir vergisi dilimi kaldırılarak ödeme yapılması düşünülmekte midir? “

BAKAN MÜEZZİNOĞLU’NUN YANITLARI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi hükmüne istinaden istihdam edilen geçici personel (4/C) çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların, 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” ile belirlendiğini ifade etti.

Bakan Müezzinoğlu, “Maliye Bakanlığı tarafından, geçici personele tahsil dereceleri dikkate alınarak belirlenen gösterge rakamlarının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarda brüt aylık ücret ödendiği, yıllar itibarıyla geçici personelin ücretlerinde, katsayısı artışı haricinde gösterge rakamları yükseltilmek suretiyle iyileştirmeler yapıldığı, geçici personel için 2004 yılında eğitim durumuna göre belirlenmiş bulunan gösterge rakamlarında, 2010 yılında %15 ile %12 arasında, 2014 yılında ise %26 ile %21 arasında değişen oranlarda ilave artış sağlandığı, 2004-2017 Ocak döneminde geçici personelin maaşlarında %350 ile %405 arasında değişen oranlarda artış sağlanmıştır” dedi.

2012 yılında 6322 sayılı Kanunla 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle geçici personelle yapılan sözleşmelerin damga vergisinden istisna tutulduğunu hatırlatan Bakan Müezzinoğlu, “Geçici personele 2004 yılında sadece gösterge rakamı üzerinden hesaplanan aylık brüt ücret ödemesi öngörülmüş olmakla birlikte buna ilave olarak, 2007 yılında “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yiyecek yardımından yararlandırılması, 2012 yılında normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi, 2014 yılında eş için 2.533 gösterge ve her bir çocuk için 297 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aile yardımı ödeneği verilmesi, 2016 yılında ise 1.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilmesi yönünde düzenlemeler yapılıyor” şeklinde konuştu.

2010 yılında yapılan düzenleme ile geçici personele iş sonu tazminatı ödenmesine imkan tanındığını belirten Müezzinoğlu, mazeret, hastalık ve süt izinlerinde iyileştirmeler yapıldığını, kadın personel için, gerek hamilelik gerekse doğum sonrası gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi, engelli geçici personele isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi yönünde değişikliklere gidildiğini belirtti.

Müezzinoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Çalışanların ücretlerinin, 193 sayılı GVK’nm 103’üncü maddesinde yer alan artan oranlı tarifeye göre %15 ila %35 arasında vergiye tabi tutulduğu, 4/C kapsamında çalışan ücretliler için de aynı tarifenin geçerli olduğu,Diğer taraftan GVK’da düzenlenen asgari geçim indirimi uygulamasının 2008 yılı başından itibaren yürürlüğe girmiş olduğu, çalışanların medeni ve ailevi durumlarını dikkate alan bu uygulama neticesinde; asgari ücretin brüt tutarının mükellefin kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için %10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için %7,5’i üçüncü çocuk için %10’u, diğer çocuklar için ise %5’inin vergi dışı bırakıldığı, 657 sayılı Kanunun 4/C bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personelin maaşlarının da Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden yürütülmesine yönelik analiz, tasarım ve yazılım çalışmalarına devam edildiği, belirtilmiştir” açıklamasında bulundu.

You may also like...