4/C’lier “3 in 1” out oldu

Torba Kanun görüşmeleri sırasında 4 önerge verildi. Bunlardan üçü reddedilirken birisi kabul edildi.

İlkini Çalışma Bakanı Faruk ÇELİK, bizzat verdi. Diğerlerini de BDP, MHP ve CHP milletvekilleri partileri adına verdi. Önergelerden Faruk ÇELİK’in verdiği önerge kabul edilirken, 4/C’lilerin de kapsama alınmasını öngören diğer üç önerge kabul görmedi. Yaşanan gelişmeleri meclis tutanaklarından aynen aktarıyoruz.

BAŞKAN – 9’uncu madde üzerinde dört adet önerge vardır, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Kanun Teklifinin 9 uncu maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, (c) bendinin eklenmesini, fıkranın sonunda yer alan “altmış gün” ibaresinin “doksan gün” olarak değiştirilmesini, dördüncü ve altıncı fıkralarından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ile altıncı fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini ve dördüncü fıkranın son cümlesinin “Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Faruk Çelik
Şanlıurfa
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
a) 25/6/2013 tarihi itibarıyla;
1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,
2) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,
3) 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 17 nci maddesi,
4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,
5) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,
6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi,
7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi,
8) 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (e) fıkrası,
9) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
10) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 24 üncü maddesi,
11) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi,
12) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası,
13) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi,
14) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
15) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü maddesi,
16) 24/4/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
17) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi,
18) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası,
19) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,
20) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi,
21) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,
22) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
23) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,
24) 24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası,
uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, birinci ve dokuzuncu alt bentler kapsamına girenler otuz gün, diğer alt bentler kapsamına girenler ise altmış gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlar bakımından bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise ilgisine göre 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,”
“c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile geçici 12 nci maddesi çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde Kurumda halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Genel Müdürlükçe belirlenecek memur kadrolarına,”
“25/6/2013 tarihinden önce bu madde kapsamındaki vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.”
“Geçici 37 nci madde kapsamında memur kadrolarına atanamayan sözleşmeli personelden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvuran ve açtıkları idari davalarda verilen yargı kararları sonucu memur kadrolarına atanmış olup davaları henüz bitmemiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kurumlarına başvuranlar, halen bulundukları memur kadrolarına bu madde kapsamında atanmış ve açmış oldukları idari davalardan vazgeçmiş sayılırlar. Söz konusu davalar için ayrıca vekalet ücretine hükmedilmez.”
“Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların pozisyonları da başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır, ancak 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında istihdam edileceklerin pozisyon sayısının 300’ün altına düşmesi halinde, anılan bent kapsamında istihdam edilecekler için kullanılabilecek toplam pozisyon sayısı 300 olarak uygulanır.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 478 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin dokuzuncu Maddesinin a bendinde yer alan “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan” ibaresinden sonra gelmek üzere “7.5.1987 tarih ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca Sanat Ve Sahne Uygulatıcıları Hizmet Sözleşmesi ile sözleşmeli statüde çalıştırılanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Senfoni-Koro-Topluluklar, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüklerinde 375 sayılı KHK’nın Ek 7. Maddesi ve Bütçe yasasının 23. Maddesi uyarınca vizelenmiş, sözleşme ile çalıştırılanlar; Gençlik ve Spor Müdürlüklerinde Sözleşmeli statüde çalışanlar, Milli Eğitim Bakanlığında çalışan vekil, ücretli öğretmen, Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinde çalışan vekil ebe ve vekil hemşireler, Diyanette görevli yeterlik belgesine sahip vekil müezzin ve imamlar; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde 4/C statüsünde çalışanlar ile taşeron ve mevsimlik veya geçici işçi statüsünde çalışanların, durumlarına uygun memur veya sürekli işçi kadrolarına atanmak üzere yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde başvurmak kaydıyla, ibaresinin eklenmesini;
4. Fıkrasının sonunda yer alan “Birinci fıkranın (b) bendine göre memur kadrolarına atananların başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz” ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Adil Zozani Hasip Kaplan Pervin Buldan
Hakkâri Şırnak Iğdır
Levent Tüzel Erol Dora
İstanbul Mardin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 9 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 41. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve maddeye aşağıdaki (c) ve (d) bentlerinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Ferit Mevlüt Aslanoğlu Ayşe Nedret Akova Süleyman Çelebi
İstanbul Balıkesir İstanbul
Kazım Kurt Alaattin Yüksel
Eskişehir İzmir
“a) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonları ile Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan Türk uyruklulardan 25/06/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranla, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı memur kadrosu olmaması halinde, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,”
“c) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; TBMM idari teşkilatı personeli dahil olmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanunun 4 üncü Maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışma olan ve 3 ay içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve biriminde bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı numaralı 190 sayılı Genel Kadro ve Usul Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde 190 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanıyla sınırlı olmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına bu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde kurumlarınca atanır.
4 ncü maddenin (C) fıkrası uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yayımı tarihinden önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedeniyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuata göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olmak hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten başlar.
Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların 4 ncü maddenin (C) fıkrasına tabi olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında her hangi bir mahsuplaşma yapılmaz.”
“d) 04.04.2007 tarihli ve 5620 sayılı kanun çerçevesinde sürekli işçi kadrolarına geçirilemeyen geçici pozisyonlardaki işçilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte her türlü kamu kurum ve kuruluşlarında halen yıl içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında çalışmakta olan işçiler 657 sayılı kanunun 4/D maddesinde belirtilen sürekli işçi kadrolarına ilgili mevzuattaki sınırlamalara tabi olmaksızın atanırlar. Aynı şartlarda çalışıp askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen, sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmesi askıda kalanlarda bu madde kapsamında değerlendirilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Oktay Vural Mustafa Kalaycı Erkan Akçay
İzmir Konya Manisa
Mehmet Günal Enver Erdem
Antalya Elâzığ
MADDE 9- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 41- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda;
a) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve (C) fıkrası ile 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve özel kanunları uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli personel pozisyonlarında 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,
b) Bu Kanunun 86’ncı ve 89’uncu maddeleri kapsamında kadrolu olmaksızın vekil ya da ücretli çalıştırılan öğretmen, ebe-hemşire, usta öğreticiler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında çalıştırılan aile sağlığı elemanlarından 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48’inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına,
c) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48’inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.
Birinci fıkra kapsamındaki idarelerde geçici veya mevsimlik işçi ya da taşeron işçisi statüsünde çalışanlardan otuz gün içinde yazılı başvuranlar, niteliklerine uygun sürekli işçi kadrolarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak esaslar çerçevesinde kurumlarınca atanırlar.
Birinci fıkra kapsamındaki idarelerde memurlar eliyle gördürülmesi gereken asli ve sürekli görevlerde işçi, geçici işçi ya da taşeron işçisi olarak çalışanlar hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.
Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 25/6/2013 tarihinde askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar. 25/6/2013 tarihinden önce 4’üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.
Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.
Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye birinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenler yönünden Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı, birinci fıkranın (b) bendi kapsamına girenler yönünden ise İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz.
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Enver Erdem, Elâzığ Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)
ENVER ERDEM (Elâzığ) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesi üzerinde verilen önerge nedeniyle söz almış bulunmaktayım, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, bu düzenleme ile sözleşmeli personelin bir kısmının kadroya alınması sağlanacaktır ancak bizim, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu hususta verdiğimiz birçok kanun teklifimiz ve araştırma önergelerimizde sorunlarının çözümünü istediğimiz 4/C’li geçici personelin, geçici ve mevsimlik işçilerin, taşeron işçilerinin, üniversite mezunu ve teknik personel olarak çalışan işçilerin, rehber ve usta öğreticilerin, korucuların, muhtarların, şehit ve gazi yakınlarının sorunlarının çözümünü içeren bir düzenleme olmayacaktır. Bu düzenleme, sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 200 bin personelden sadece yarısının kadroya atanmasını ilgilendiren düzenleme olacaktır.
Bizim talebimiz, Anayasa’nın 10’uncu maddesindeki eşitlik ve adalet ilkesine uygun olarak bu kesimlerin tamamının sorununun çözülmesidir. Yoksa, sadece sözleşmeli personelin yarısının yani siyasi olarak yakınlığınız olan insanların önce sözleşmeli kadrolara alınması ve ondan sonra da sürekli kadrolara atanması değildir.
Değerli milletvekilleri, on bir yıllık AKP iktidarları döneminde ülkemizdeki çalışma hayatı ciddi ölçüde zedelenmiştir. Bu hususları giderme adına da köklü bir çözüm bulunamamıştır. Her seçim döneminde kısmi ve palyatif çözümlere başvurularak, ulufe dağıtma mantığından hareketle insanlarımız istismar edilmiş ve istismar edilmeye de devam edilecektir. Hatırlayınız, daha iki yıl önce, sözleşmeli personelle ilgili olarak, 200 bin personeli yine seçimler öncesinde ulufe olarak dağıtmış ve bunların nemalarını almıştınız. Bu düzenlemeyle, özel kanunlarla çalıştırılan sözleşmeliler ve 4/C mağdurlarına ayrımcılık ve haksızlık yapılmaktadır.
Değerli milletvekilleri, yine kamu personeli seçme sınavlarında başarılı olmak için gece gündüz çalışan, hatta yüksek puan aldıkları hâlde mülakat sınavlarında düşük puanlar verilerek başarısız sayılan ve kadroya atanamayan insanlarımızın hakları da gasbedilmiş olacaktır. Son on yıldır, kamuda istihdam yöntemlerinde hep bu haksız uygulamalar tekrar etmiş ve AKP’nin istihdam politikaları maalesef istismar politikaları hâline gelmiştir. Geçici ve mevsimlik işçiler göz ardı edilmektedir. Ülkemizde “geçici ve mevsimlik işçiler” adı altında bir dram yaşanmaktadır. Yüz binlerce işçi, devletin asli ve sürekli hizmetlerini yapmalarına rağmen, geçici işçi statüsünde çalıştırılmaktadır. Yine bu düzenleme, AKP iktidarlarının taşeron işçileri köle gibi çalıştırması anlayışına engel olmayacaktır. Sayın Çalışma Bakanı ve AKP milletvekilleri, sayıları 1 milyon 600 bini bulan taşeron işçilerinin kaderlerinin ne olacağını burada milletimize açıklamak zorundadır. Sadece umut vermek değil, seçim dönemlerinde vaatlerde bulunmak değil, taşeron işçilerinin akıbeti ne olacaktır? Bunları kadroya alacak mısınız? Taşeron işçileri lehinde verilen mahkeme kararlarına uyacak mısınız? Yani demokrasilerin, hukuk devletlerinin… Yargının verdiği kararlara bile uyulmayan bir ülke hâline getirdiniz. Mahkemeler karar veriyor ama maalesef AK PARTİ iktidarları bu kararları yerine getirmiyor.
Değerli milletvekilleri, bu düzenleme çerçevesinde gelin, sulama birlikleri sürekli işçi statüsünde çalışırken birliklerin kapanması nedeniyle işsiz kalan, çok ciddi maddi ve manevi sorunlar yaşayan toplam 400 civarındaki işçiyi ilgilendiren bu sorunları da çözelim.
Yine, son olarak bu düzenlemenin 9’uncu maddesinde, bu düzenlemeye göre memur kadrolarına atanan kamu görevlilerin başka kurumlara naklinin olmadığı ifade ediliyor. Bunun hem Anayasa’nın eşitlik ilkesine hem Devlet Memurları Kanunu’nun memurların hak ve hukuklarına ilişkin düzenlemelerine aykırılık teşkil edeceğinden, bunu da burada düzeltmekte fayda olduğuna inanıyorum.
Yine, son bir söz olarak değerli milletvekilleri, bu madde kapsamında sözleşmesi feshedilen işçilerin yargıya intikal etmiş olanlarından ki bunların yüzde 90’ının lehlerine karar alacağı da göz önünde bulundurulduğunda, mutlaka bunları da burada düzenlememiz gerekmekte. Ayrıca, bu hususta AKP’nin vermiş olduğu önergeye de Milliyetçi Hareket Partisi olarak…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ENVER ERDEM (Devamla) – …destek olacağımızı ifade ediyor, önergemize destek vermenizi de talep ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edilmemiştir.
Sayın milletvekilleri, birleşime bir saat, 20.35’e kadar ara veriyorum.
Kapanma Saati: 19.34
YEDİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 20.35
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)
—–0—–
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyorum.
Şimdi 478 sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Komisyon ve Hükûmet yerinde.
9’uncu madde üzerindeki önerge işlemine devam ediyoruz.
Sıradaki önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 9 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 41. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve maddeye aşağıdaki (c) ve (d) bentlerinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Ferit Mevlüt Aslanoğlu (İstanbul) ve arkadaşları
“a) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonları ile Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan Türk uyruklulardan 25/06/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranla, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı memur kadrosu olmaması halinde, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,”
“c) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; TBMM idari teşkilatı personeli dahil olmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanunun 4 üncü Maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışma olan ve 3 ay içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve biriminde bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı numaralı 190 sayılı Genel Kadro ve Usul Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde 190 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanıyla sınırlı olmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına bu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde kurumlarınca atanır.
4 ncü maddenin (C) fıkrası uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yayımı tarihinden önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedeniyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuata göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olmak hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten başlar.
Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların 4 ncü maddenin (C) fıkrasına tabi olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında her hangi bir mahsuplaşma yapılmaz.”
“d) 04.04.2007 tarihli ve 5620 sayılı kanun çerçevesinde sürekli işçi kadrolarına geçirilemeyen geçici pozisyonlardaki işçilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte her türlü kamu kurum ve kuruluşlarında halen yıl içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında çalışmakta olan işçiler 657 sayılı kanunun 4/D maddesinde belirtilen sürekli işçi kadrolarına ilgili mevzuattaki sınırlamalara tabi olmaksızın atanırlar. Aynı şartlarda çalışıp askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen, sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmesi askıda kalanlarda bu madde kapsamında değerlendirilir.
BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen İzzet Çetin, Ankara Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)
İZZET ÇETİN (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesine vermiş olduğumuz önerge üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, tipik bir AKP klasiği. Alt komisyonda, görüşmeler sırasında, bu 9’uncu maddeye ilişkin 657 sayılı Kanun’a göre, sözleşmeli çalışanların kadroya alınmasına ilişkin bir düzenleme yoktu. O günlerde Başbakan bir açıklama yaptı, Sayın Bakan da bürokratlarıyla bir çalışma yapıp apar topar ana Komisyonun toplanacağı gün “Bunu yaptık, şunu yaptık.” diyerek, Meclisi ve milletvekillerini, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini töhmet altında bırakarak tarzda, yandaş bir sendikanın genel başkanıyla açıklama yaparak, 9’uncu madde metne, teklife girdi. Biz de itiraz etmedik. Dünkü konuşmamda da söyledim, buna itiraz etmek mümkün değil, sözleşmelilerin kadroya alınmasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler de istiyoruz. Esasında, Anayasanın 128’inci maddesi: “Devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür.” hükmünü içeriyor. Tabii ki yapılması gereken, yasalarda ve Anayasa’mızda belirlenen çalışma ilişkilerinin dışında, çalışma modeli geliştirmemektir. Ancak, on bir yıldan bu yana, devletin, hem kamuda hem de özel kesimde çalışma ilişkileri alabildiğine farklılaştı çalışma ilişkileri. Sayın Bakan da vermiş olduğu bir demeçte, sadece memur pozisyonlarında çalışmaların bile çok çeşitli hâle geldiğini ve içinden çıkılmaz bir hâl aldığını söyledi. Esasında yapılması gereken, böyle bir düzenleme ile değil, köklü bir personel reformuyla bu işe el atmaktı.
Şimdi, Komisyonda bize getirdikleri öneride “96.505 personel kadroya alınacak.” demişlerdi. Biz de kurumsal sözleşmeli 3.439 kişinin ne olacağını sormuştuk. Şimdi, biraz sonra görüşeceğiz, AKP’nin önergesinde 24 kanunda değişiklik yapılıyor. Değerli arkadaşlar, bu bir önerge ama 24 kanunda değişiklik yapılıyor. Bu bir kere yasa yapma usulüne ve tekniğine aykırı. Sayın Mehmet Ali Şahin de burada, Meclis Başkanlığı yaptı. Değerli arkadaşlar, yani bu Meclisin, bu kurumun korunması gereken bir kurum olduğunu burada görev yapan herkesin bilmesi gerekir. Milletvekilleri sadece parmak kaldıran, indiren kuklalardan ibaret değildir. Komisyonlar kukla komisyon olamaz. Bakan, Başbakan “Yaptık.” diye açıkladıktan sonra gelen bir yasanın burada onaylattırılması bizi mühürcü başından başka bir şey yapmaz. Milletvekillerini böyle değerlendiren bir mantık, bir anlayış ülke yönetemez.
Değerli arkadaşlar, bakınız, yasa yapan bir organ Büyük Millet Meclisi. Dün de söyledim, burada AKP işbaşına gelinceye kadar 4/C’li çalıştırma diye bir model yoktu. Biz önergemizde, Türkiye Büyük Millet Meclisi idari teşkilatı personeli dâhil olmak üzere 4/C’lilerin de kadroya alınmasını istedik, önergemiz onu içeriyor. AKP, Sayın Başbakanın açıklamalarından sonra, Bakanın ve bürokratlarının yapmış olduğu bir hazırlıkla alelacele Komisyona getirdi ve metin buraya girdi. Şimdi, az sonra, Sayın Bakanın ve bürokratlarının yapmış olduğu önerge önümüze gelecek, 24 kanunda değişiklik yapılıyor. Her kanunda ayrı ayrı, vekillerin söz alma hakkının olması gereken bir düzenleme madde ihdası yapılsa böyle olacak. Çünkü, her kurum kanununda sözleşmeliler farklı çalışıyor. Sayın Bakana düşen görev, böyle bir temmuz ayında Anayasa’daki hükmüne göre Meclisin tatil olması gerektiği bir sırada milletvekillerinin çoğunun olmadığı, ilgi duymadığı bir dönemde personel rejimine bir çomak da kenardan sokmak değil. Yapacakları bir tek şey var, yapılması gereken bir tek düzenleme: Gerek sözleşmelileri gerekse 4/C’lileri, YAŞ’a takılanları yani bu ülkede çalışanların sorunlarını topyekûn ele almak.
Çalışma Bakanı neden kaçıyor bilmiyorum ama ben burada Çalışma Bakanı kadar Devlet Personel Başkanı ve…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
İZZET ÇETİN (Devamla) – …üst düzey bürokratları da en az AKP iktidarı kadar suçlu görüyorum. Yani, görevlerini gerektiği şekilde yerine getirmeyenler bakanları, Başbakanı da zaman zaman zorda bırakıyorlar. Bizim önergemizdeki, özellikle Mecliste çalışan sözleşmeli personelin, 4/C’lilerin de kadroya alınması ve memur statüsünün verilmesi gerektiğini düşünüyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 478 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin dokuzuncu Maddesinin a bendinde yer alan “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan” ibaresinden sonra gelmek üzere “7.5.1987 tarih ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca Sanat Ve Sahne Uygulatıcıları Hizmet Sözleşmesi ile sözleşmeli statüde çalıştırılanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Senfoni-Koro-Topluluklar, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüklerinde 375 sayılı KHK’nın Ek 7. Maddesi ve Bütçe yasasının 23. Maddesi uyarınca vizelenmiş, sözleşme ile çalıştırılanlar; Gençlik ve Spor Müdürlüklerinde Sözleşmeli statüde çalışanlar, Millî Eğitim Bakanlığında çalışan vekil, ücretli öğretmen, Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinde çalışan vekil ebe ve vekil hemşireler, Diyanette görevli yeterlik belgesine sahip vekil müezzin ve imamlar; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde 4/C statüsünde çalışanlar ile taşeron ve mevsimlik veya geçici işçi statüsünde çalışanların, durumlarına uygun memur veya sürekli işçi kadrolarına atanmak üzere yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde başvurmak kaydıyla, ibaresinin eklenmesini;
4. Fıkrasının sonunda yer alan “Birinci fıkranın (b) bendine göre memur kadrolarına atananların başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz” ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Pervin Buldan (Iğdır) ve arkadaşları
BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Sebahat Tuncel, İstanbul Milletvekili.
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bu kürsüde çok defa ifade ettik aslında, özellikle iktidarın kanun yapma yaklaşımı ciddi anlamda Türkiye işçilerine, emekçilerine, yoksullarına, kadınlarına her zaman için olumsuz olan, belki bazı olumlu düzenlemeler olsa da yapma tarzı olumsuz bir yaklaşım.
Yine, bir torba yasayla karşı karşıyayız ve bu torba yasada neler var, ne oluyor? Bu bölümler hâline getirilip aslında maddeler üzerinde de kapsamlı tartışmamız engelleniyor. Bu ciddi bir sorun yani. Aslında bu tarzın ortadan kaldırılması gerekiyor, daha kolektif, daha katılımcı, herkesin, muhalefetin sözünü söylediği bir noktaya gelmesi gerekiyor. Bu, demokrasi işleyişi açısından da önemli ama ne yazık ki burada el kaldır indir yaklaşımı içerisinde… Halk iradesinden bahseden, yüzde 50 oy üzerinden bu kadar çok siyaset yapan AKP iktidarının aslında kendi durduğu noktada bu yönteme itiraz etmesi gerekiyor. Bir, bunun altını çizmek istiyorum.
İkincisi: Türkiye’de özellikle Kürt sorunun çözümü tartışmalarını yaptığımız bir yerde, bir yandan PKK’nin ateşkes ilan ettiği ve güçlerini sınır dışına çektiği, Türkiye’den de adım beklediği, bu Parlamentodan adım beklediği bir yerde ne yazık ki biz ne demokratikleşme konusunda ne insan hakları konusunda ciddi adımlar atmıyoruz. Yani, toplumun beklediği Terörle Mücadele Kanunu’nun değişmesi ya da Siyasi Partiler Kanunu’nun değişmesi, barajın düşürülmesi, demokratik siyasetin önündeki engellerin kaldırılması meselesinde, iktidar bunu gündemine almıyor, ana muhalefet de zaten bu konuda çözüm sürecini… Hani, Mecliste bir komisyon kurulmuş, bu komisyona bile üye vermiş değil. Bu Parlamento nasıl bu Türkiye’nin sorunlarını çözecek? Bu da ciddi bir sorun. Yani, bu Parlamento Türkiye’de yaşayan bütün sorunlar için sorumlu olmalıdır. Bu konuda her iki yaklaşım da yani gündemine almayan, erteleyen…
Şimdi, yarın Meclis tatile girecek, herkes gidecek ama bu süreç o kadar zor ki. Orta Doğu’da, yanı başımızda, Mısır’da, Suriye’de olan gelişmelere baktığımızda bile Türkiye demokratikleşme konusunda elini çabuk tutmak durumunda. Yani, bunu yapmak, bunu tartışmak yerine biz bir torba kanunu konuşuyoruz. Belli ki AKP bunu seçime şey yapacak, seçim öncesi hazırlık “Bak, biz şu kanunu çıkardık, bu kanunu çıkardık.” konusu üzerinde. Nereden bunu diyorum? Çünkü, Meclis tatil olacak, çalıştığında bir ay çalışacak, bütçe görüşmelerinden sonra da seçim takvimi giriyor. Bu çok da kendimizi yormamız gereken bir konu değil.
Değerli milletvekilleri, verdiğimiz önergeye ilişkin ise, biz bu önergenin yani maddenin kapsamının genişletilmesini istiyoruz yani bazıları için madem bir düzenleme yapıyoruz, olumlu bir düzenleme olacak, o zaman bunun kapsamını genişletelim. Gerçekten, bütün sözleşmeli personeli bu konudan yararlandıralım. Biraz önceki milletvekili arkadaşımız söyledi mesela: “Hakları en fazla ihlal edilen bu Mecliste çalışanlar.” Bu Meclis personelini bile siz -diyelim ki- bu yasa kapsamına almıyorsunuz. Bu çok ciddi bir sorun.
Şimdi, bu noktada, her düzenleme yapıldığında başka zaman başka bir düzenleme yapmak durumunda kalıyoruz. En azından bizim önergemizle bu şeyden vazgeçilmesi ve bunun kapsamının genişletilmesi gerektiğini… Bunu yapmak pekâlâ mümkün yani bunu yapma konusunda Hükûmetin çekingen davranmaması gerekiyor. Gerçekten, eğer, zaten bir seçim yatırımıysa bu size daha çok puan kazandırır yani daha geniş bir kesimi bu işin içerisine almak, kanun kapsamına almak, daha çok sözleşmeli çalışanın; diğer kurumlarda, söylediğimiz gibi, bakanlıklarda çalışan, memur olan kişilerin bu şey içerisine alınması durum açısından daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
Bu aynı zamanda eşitsizliği de giderecektir, yani çalışanlar arasındaki bu eşitsizliği de gidermiş olacaktır. Biz hep eşitlik meselesinden bahsediyoruz, bu, eşitsizliği tetikleyen bir durum.
İkinci önerimiz de (4)’üncü fıkranın sonunda yer alan “Birinci fıkranın (b) bendine göre memur kadrolarına atananların başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.” ibaresinin çıkarılması. Mesela, biz ihtiyaca göre bunu düzenlemişiz, madem ihtiyaç var, boşluk var, personel alalım diye; ihtiyaç olduğunda bunu başka alanlarda da görevlendirebiliriz. Bu konudaki yaklaşım, aslında sınırlayan bir yaklaşım içerisinde oluyor.
Sonuç itibarıyla, biz burada yaptığımız düzenlemeleri ne yazık ki işçilerin, emekçilerin lehine yapmıyoruz. Daha çok aslında, bunun üzerinden nasıl bir rant elde edebiliriz, bunun üzerinden daha olumlu bir düzenleme yapıyormuş gibi söz söyleyip… Aslında pratikte çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Bir bütün, torba yasanın kendisine baktığımızda aslında yeni bir rant paketiyle, torbasıyla karşı karşıya olduğumuzu da çok net olarak görüyoruz. Yani, AKP bazen yapamadığını, toplumsal muhalefetle karşılaştığı şeyleri torba yasayla yaparak toplum üzerinde yeniden bir baskı kurmaya çalışıyor.
Artık bu yöntemden vazgeçmesi gerektiğini düşünüyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Karar yeter sayısı istiyoruz efendim.
BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunacağım ancak karar yeter sayısı arayacağım.
Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.
Birleşime beş dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 20.54

SEKİZİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 21.03
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)
—–0—–
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu Birleşiminin Sekizinci Oturumunu açıyorum.
478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesi üzerinde İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.
Şimdi önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.
Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.
Teklifin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Komisyon ve Hükûmet yerinde.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Kanun Teklifinin 9 uncu maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, (c) bendinin eklenmesini, fıkranın sonunda yer alan “altmış gün” ibaresinin “doksan gün” olarak değiştirilmesini, dördüncü ve altıncı fıkralarından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ile altıncı fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini ve dördüncü fıkranın son cümlesinin “Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Faruk Çelik
Şanlıurfa
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
a) 25/6/2013 tarihi itibarıyla;
1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,
2) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,
3) 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 17 nci maddesi,
4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,
5) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,
6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi,
7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi,
8) 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (e) fıkrası,
9) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
10) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 24 üncü maddesi,
11) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi,
12) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası,
13) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi,
14) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
15) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü maddesi,
16) 24/4/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
17) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi,
18) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası,
19) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,
20) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 nci maddesi,
21) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,
22) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
23) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,
24) 24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası,
uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, birinci ve dokuzuncu alt bentler kapsamına girenler otuz gün, diğer alt bentler kapsamına girenler ise altmış gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlar bakımından bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise ilgisine göre 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,”
“c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile geçici 12 nci maddesi çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde Kurumda halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Genel Müdürlükçe belirlenecek memur kadrolarına,”
“25/6/2013 tarihinden önce bu madde kapsamındaki vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel hakkında da bu bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.”
“Geçici 37 nci madde kapsamında memur kadrolarına atanamayan sözleşmeli personelden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvuran ve açtıkları idari davalarda verilen yargı kararları sonucu memur kadrolarına atanmış olup davaları henüz bitmemiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kurumlarına başvuranlar, halen bulundukları memur kadrolarına bu madde kapsamında atanmış ve açmış oldukları idari davalardan vazgeçmiş sayılırlar. Söz konusu davalar için ayrıca vekalet ücretine hükmedilmez.”
“Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların pozisyonları da başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır, ancak 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında istihdam edileceklerin pozisyon sayısının 300’ün altına düşmesi halinde, anılan bent kapsamında istihdam edilecekler için kullanılabilecek toplam pozisyon sayısı 300 olarak uygulanır.”
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkanım, usul hakkında söz istiyorum.
Burada 24 ayrı kanunda değişiklik yapılıyor. 24 ayrı kanun var. 24 ayrı kanunun ayrı ayrı görüşülmesi gerekir Sayın Başkanım. Bu önergede 24 ayrı kanun var, onun için her birinin ayrı ayrı görüşülmesi gerekiyor tıpkı 73’üncü maddede olduğu gibi Sayın Başkanım.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Bir saniye Sayın Elitaş.
Usul tartışması açıyorum.
MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Lehte.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Lehte.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Aleyhte.
OKTAY VURAL (İzmir) – Aleyhte.
Her gruptan birer arkadaş konuşsun da…
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, buyurun.
Üç dakika süre veriyorum.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 73’üncü maddeyi inceleyin. 73’üncü madde -artık alfabede harf kalmadı- (z) bendine kadar gitti ve içeriğinde (1), (2), (3), (a), (b) şıkları var. Bunların hepsi ayrı ayrı kanun olduğu için Sayın Başkan, hepsi ayrı ayrı geldi ve ayrı ayrı görüşülecek. Sayın Bakanın önergesi yaklaşık 24 kanunda farklı değişiklik yapıyor. Bu nedenle, bu önergenin her birinin ayrı ayrı görüşülüp, ayrı ayrı oylanması gerekiyor. Her biri değişik bakanlıklara ait, her biri değişik kanun hükmündeki kararnameyi değiştiriyor.
Bu açıdan, ben, usul hakkında söz aldım. Kesinlikle her bir maddenin ayrı ayrı görüşülmesi gerekiyor. Ben, Başkanlık Divanına bu önerimi yapıyorum. Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Aslanoğlu aleyhte söz istemişti.
Şimdi, lehte söz isteyen Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, eğer, önerge metninin ilk sayfasındaki sayılan kanun tarih ve numaralarından sonra gelen paragraftaki cümleye baktığımızda, son cümleye, 24’ü okuyorum Sayın Aslanoğlu: “24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası…” Yani buradaki “24” sıra numarası tamamen hangi kanunu ilgilendirdiğiyle ilgili bir tarif yapmaktadır. O tarif çerçevesinde bulunanların sözleşmeli personelin kanunun yayımı tarihinden itibaren 25/6/2013 tarih arasındaki dönem içerisinde, 25 Haziran 2013 tarihine kadar sözleşmeli olarak çalışanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olması gerekir. Burada bir değişiklik yapılmıyor, tarif yapılıyor. Bu tarifte “Şu kurumda şuna göre çalışan, bu kurumda buna göre çalışanlar.” dediğinizde 657 hükmüne giriyor ama sizin de ifade ettiğiniz gibi… Mesela, birincisindeki 2876 sayılı Kanun’da bir değişiklik yapan hüküm olsaydı, 73’üncü maddeye göre değerlendirmek mümkündü ya da az önceki, geçtiğimiz 8’inci maddeye göre değerlendirmek mümkündü. Bir şeyi tarif ederken bunu… Bir maddede değişiklik yapmak herhâlde farklı bir anlam taşır diye düşünüyorum.
Yapılan uygulamanın ve bu önergenin İç Tüzük hükümlerine tamamen uygun olduğunu ifade ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Tutumum aleyhinde söz isteyen Mehmet Şandır, Mersin Milletvekili.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Tabii, yani önergenin neleri içerdiğini anlayabilmek için bile birkaç saat zamana ihtiyaç var, üzerinde çalışmak gerekiyor. Okuduğumuz kadarıyla -tek tek de işaretledik- doğru şeyler getiriyor. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bu getirilenleri destekliyoruz, daha fazla olması lazım ama bir yanlış yapılıyor. Yani birine veriyorsunuz, birine vermiyorsunuz Sayın Bakan.
ERKAN AKÇAY (Manisa) – 4/C’liler noksan.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Eksik var mı burada kalan? Sözleşmelilerin tamamı oluyor burada.
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Yani bu adaletsizlik, bana göre, tüm nimetleri, tüm gayretleri ortadan kaldırıyor. Şimdi, mesela Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile -hemen şu kısa zamanda baktığımız- burada çalışan sözleşmelileri kadroya alıyorsunuz ama 34’üncü maddede sözleşme sayısını artırıyorsunuz. Göreceksiniz yakında Sayın Bakanım bunu incelediğinizde, bu getirdiğiniz önergeyle burada getirdiğiniz kanunda çelişen birçok konuyu yakalayacaksınız, birbiriyle çelişen. Evet, yani torba kanun, temel kanun birbirine karıştı. Neresine muhalefet edeceksin, insan şaşırıyor.
Şimdi, bir madde düşünün ki cumhuriyet tarihinde veya tüm dünyada, tüm parlamentolarda böyle bir yasama örneğini bulamazsınız, 73’üncü madde. 73’üncü maddenin altında yaklaşık 70 madde var. Yani Sayın Bakanım, ben biliyorum, sizin de içinize sinmiyor bu ama biz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak sabahtan bu yana -benim telefonumun şarjı bitti- toplumdan o kadar çok tepki alıyoruz ki “Biz niye yokuz?” diyorlar. Yani bir şey yapıyorsunuz -devletimiz güçlü, atıfette adaletli olmak lazım- şunu tamam yapın. Biz çalışmaya hazırız, ramazanda burada kalmaya da razıyız. Gelin, şunu doğru dürüst tanzim edelim, adaletli bir şekilde. Bu konuda “eşit işe eşit ücret” sizin tabiriniz. Aynı durumda olan, aynı kurumda olan, aynı işi yapan insanların bazılarına kadro verip bazılarına vermemek… Adınız “Adalet” ama bu adalet değil ki. Bu 4/C’liler meselesini nasıl ayıracaksınız arkadaşlar? Bazılarına verip…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Meclis personeli, Mehmet Bey, Meclis personeli.
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Meclis personeline… Şimdi, yemek yiyorsunuz –ben daha önce de ifade ettim- bu aşçılar sizi zehirleyecek.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sizinkini ayıracaklar mı?
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Vallahi bilmiyorum yani. Biri 4/C’li, biri kadrolu; biri 2 bin lira alıyor, biri 4 bin lira alıyor. Ya, olmaz, bu adaletsizlik ya.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Lütfen Sayın Bakan, çalışalım düzgün yapalım şunları.
OKTAY VURAL (İzmir) – Ekleyelim şunları da Sayın Bakan ya.
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Ben bu önergede getirilen bu hususlara karşı değilim, destekliyorum; yetersizliğini ifade ediyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Tutumum hakkında lehte söz isteyen Mehmet Doğan Kubat, İstanbul Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bu maddeyi anladınız mı siz?
BAŞKAN – Sayın Genç, siz anladıysanız herkes anladı.
OKTAY VURAL (İzmir) – Başkanın anlamasına gerek yok, Başkan yönetecek ya, oy kullanma hakkı bile yok.
MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. Açılan usul görüşmesinde Sayın Başkanın tutumunun lehinde söz aldım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım.
Değerli milletvekilleri, Hükûmet tarafından verilen önergede yer alan fıkranın alt bentlerinin ayrı bir kanun değişikliği içerdiği ve bu nedenle ayrı madde olarak görüşülmesine yönelik bir tartışma açıldı. Biraz önce Grup Başkan Vekilimiz de ifade ettiler, bu (a) bendinde sıralanan 24 tane kanun ve KHK’ya sadece atıf yapılmaktadır yani bu şu anlama gelir: Kamu hukukunda, kamu personelinin nasıl istihdam edileceği kural olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenmiştir ama kurumların ve kuruluşların kendi özel kanunlarında da istihdama ilişkin özel düzenlemeler yer alır. İşte bu kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele ilişkin ortak ve genel bir düzenleme yapıldığı için (a) bendinin alt bentlerinde…
AYTUN ÇINAR (İzmir) – Sesini duyamıyoruz.
MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) – …bu düzenlemelerin yapılmış olduğu kamu…
KAMER GENÇ (Tunceli) – Ne anlatıyor anlamıyoruz ya!
MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) – …kurumunun personelinin statüsünü düzenleyen kanunlara atıf yapılmaktadır. Yani bahse konu 24 ayrı kanuna tabi olan sözleşmeli personel statüsünde çalışanların kadroya geçirilmesine yönelik düzenleme yapıldığından, sadece bu kanun maddelerine atıf yapılmakta ve bu maddeler şu anda aynı geçerliliğini herhangi bir içerik değişikliğine uğramaksızın, herhangi bir değişikliğe uğramadan yürürlülüğünü sürdürmektedir.
OKTAY VURAL (İzmir) – Ama o zaman “bütün sözleşmeli personel” olarak yazmak lazım.
MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) – Şimdi, değerli arkadaşlar bu düzenleme çok önemli bir düzenleme.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Maddeyi anlamamışsın da konuşuyorsun ya, böyle boş konuşmak olur mu!
MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) – Toplam 3439 personel bu düzenlemeyle -sözleşmeli personel- bu düzenlemeden yararlanacaktır.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Kubat niye 5 bin personel değil?
MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) – Hazine Müsteşarlığından 51, Spor Genel Müdürlüğünden 981, SGK’dan 48, TOKİ’den 245, TRT’den 837, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından 1, YÖK’ten 231, ÖSYM’den 25, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarından 6, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden 39, Başbakanlık ve ilgili kuruluşlardan 499, Savunma Sanayi Müsteşarlığından 148, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansından 41, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarından 44, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinden 60, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 57, büyük ölçekli BİM’lerde çalışanlar 126…
KAMER GENÇ (Tunceli) – Ya konuşmacı seni anlamıyoruz, seni anlamıyoruz ya, sesin duyulmuyor.
MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) – …personel getirilen bu düzenlemeyle bu hükümden yararlanacaktır. Bunların genel olan durumunu, aynı statüye bağlı olduklarını belirterek atıf yoluyla düzenleyen bir önergedir. Dolayısıyla, işleme alınmasında herhangi bir hukuka ve iç tüzüğe aykırılık yoktur.
Yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, tutanaklara geçmesi açısından söylüyorum. Biz, devlette çalışan tüm 4/B’lilerin memur olmasına karşı değiliz, asla, hepsi geçsin ama hepsi geçsin…
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, usul tartışmasıyla ilgili değil söyledikleriniz.
Teşekkür ediyorum.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Bu arkadaşlarımıza karşı değiliz ama diğerleri olmadığı için…
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Yok, düzeltme şimdi.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Hayır.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Düzeltme, farklı farklı söyledin.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Neyi düzeltiyorum? Neyi düzeltiyorum? Her birini ayrı ayrı görüşürsün, her birini ayrı ayrı oylarsın. Sayın Elitaş, provoke etme.
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, önergeyle 657 sayılı Kanun’a geçici madde 41 eklenmekte ve bu maddeyle farklı kanunlara atıf yapılmakta, yeni bir düzenleme getirilmektedir. Söz konusu önergeyle yapılan farklı kanunlarda değişiklik değil, aynı amacı gerçekleştirmek için yapılan farklı kanunlara atıftır. Bu nedenle, önergenin tek bir madde olarak görüşülmesi İç Tüzük’e aykırı düşmeyecektir. Önerge işlemine devam ediyorum.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…

4.- Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) (S. Sayısı: 478) (Devam)
BAŞKAN – Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Takdire bırakıyoruz efendim.
BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Önergeyle teşkilat kanunlarında yer alan düzenlemelere istinaden sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin de memur kadrolarına atanması ve buna ilişkin usul ve esaslar ile hâlen sınav süreci devam eden 4/B alımlarının da kapsama alınması ve 2011 yılında 632 sayılı KHK’nin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşme imzalandığı hâlde çalışma şartını taşımamaları sebebiyle kadroya geçemeyen 4/B’li personelden idari yargıda dava açanların durumu düzenlenmektedir.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, burada tabii kanunlar tadat edilmiş ama sözleşmeli personel bir çalıştırma hükmüdür. Dolayısıyla, burada başka kanunlarda sözleşmeli personele bu hakkı vermemek, diğerlerine vermek Anayasa’nın “eşitlik” ilkesine de aykırı olur. O bakımdan, burada aslında yapılması gereken, çeşitli kanunlarda çalıştırılan sözleşmeli personellere bu hakkı vermek olmalıydı. Aksi takdirde “eşitlik” ilkesinden dolayı, zaten bu Anayasa Mahkemesine gittiğinde bu hüküm teşmil edilir. O bakımdan yani istisnası varsa tabii, onu ifade ediyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

You may also like...