4C’li personelin 2016 ücret hesaplaması ve hakları

Kamuda işçi, memur ve sözleşmeli personel dışında bir istihdam şekli olarak geçici personel statüsü bulunuyor.

Hakları bakımından zaman zaman tartışma konusu olan bu istihdam şeklinde ücret ve sosyal haklarına değinmekte yarar var.

Özelleştirilen kuruluşlarda özelleştirme nedeniyle işsiz kalan işçi personel için öngörülen geçici personel statüsü bunun dışında YSK, TÜİK ve üniversitelerde kullanılabiliyor.

2014 yılı rakamlarına göre özelleştirme nedeniyle çalıştırılan geçici personelin yüzde 48’i ilköğretim ve altı, yüzde 33 ‘ü lise ve dengi okul mezunu iken sadece yüzde 18’i yüksekokul ve üniversite öğrenimli bulunuyor.

Ek Ödeme Geldi

Bu yıl geçici personelin haklarında bir değişiklik daha olmuş bulunuyor. Bu değişiklik de ek ödeme hakkının artık geçici personele de tanınmış olması.

Bahse konu ek ödemeyi alabilmek için kamuda çalışan geçici personel dava yoluna müracaat ediyor, yoruma açık bu konuda kimi mahkemeler ek ödemenin ödenmesine, kimi mahkemeler de yasada böyle hakkın olmadığından bahisle talebin reddine karar veriyordu.

İşte bu konuda 2016-2017 yılları için uygulanacak Kamu Görevlileri Hakem Heyeti kararlarında yeni bir hak olarak geçici personelin de ek ödeme hakkından faydalanması öngörüldü. Yani 2016 ve 2017 yıllarında istihdam edilecek geçici personele, “1.800” gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (01.01.2016-30.06.2016 arası 159,87 TL) brüt ek ödeme verilecek.

2016-2017 yılları için uygulanacak Kamu Görevlileri Hakem Heyeti kararlarında yeni bir hak olarak geçici personelin de ek ödeme hakkından faydalanması öngörüldü.

Bununla birlikte Toplu Sözleşmede 375 sayılı KHK’deki gibi bir muafiyet belirtilmediğinden bu rakamdan yüzde 14 SSK payı ve yüzde 15 gelir vergisi ile binde 7,59 damga vergisi tenzil olunacaktır. Sonuçta net ele geçen güncel tutar 115,66 TL olacaktır. Bu kesintilerin yapılmaması isteniyorsa ek düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.

Geçici Personel Ücretleri

Özelleştirilen kuruluşlarda çalışmakta iken özelleştirmeden kaynaklı nedenlerle iş akitleri feshedilenlerden istihdam edilecek geçici personele, tahsil derecelerine göre;

Yükseköğrenim mezunlarına 25.808 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda (Halen 2292,19 TL)

Lise ve dengi okul mezunlarına 23.833 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda (Halen 2116,77 TL)

İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına 21.833 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda (1939,14 TL) brüt aylık ücret ödeniyor.

Bu ücrete aile yardımı ödeneği ve asgari geçim indiriminden başka ek ödeme de eklenmesi gerekiyor.

Ödemelerin görevin yapılmasından sonra ve her ayın 15’inde yapılması gerekiyor.

Aile Yardımı Ödeneği

Geçici personele eş için 2.533 ve her bir çocuk için 297 gösterge rakamı üzerinden aile yardımı ödeneği verilmesi gerekiyor. Ancak memurlardan farklı olarak geçici personele ödenen bu aile yardımı ödeneği vergiden muaf tutulmuyor. Zaten vergi kesintisi yapılacağından geçici personelin aile ve çocuk yardımı ödeneğine esas göstergeler memurlara oranla yüksek tutulmuş bulunuyor.

Aile yardımı ödeneği sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında yapılacak kesintilerle gelir ve damga vergilerine tabi bulunuyor.

Aile yardımı ödeneği sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında yapılacak kesintilerle gelir ve damga vergilerine tabi bulunuyor.

Aile yardımı ödeneği ve çocuk ödeneğinin asgari ücrete göre değişen belli bir kısmı sigorta prim muafiyetine tabi bulunuyor. Aşan kısmından da prim kesilmesi gerekiyor.

Kesintiler

Geçici personel ücret kalemlerinden aile yardımı ödeneği, çocuk ödeneği ile birlikte ek ödemeden de gelir vergisi kesiliyor. Aile yardımı ödeneğinin SSK muafiyet kapsamı dışındakilerden SSK payının da kesilmesi gerekiyor.

Bütün bu bilgiler ışığında örnek hesaplamalarla somut olarak geçici personel bordrosunu da ortaya koyalım istedik. İlköğretim mezunu, lise mezunu ve üniversite mezunu olarak üç ayrı geçici personel üzerinden yapılan hesaplamanın eklenti ve kesintileri aşağıdaki biçimde somutlaştırılmış bulunuyor. (Memur Haber – Şevket TEZEL)

  İlköğretim Mezunu iki çocuklu evli eşi ev hanımı Lise Mezunu iki çocuklu evli eşi ev hanımı Üniversite Mezunu iki çocuklu evli eşi ev hanımı
Ücret 1.939,14 2.116,78 2.292,19
Aile Yardımı Ödeneği 224,97 224,97 224,97
Çocuk Ödeneği 52,76 52,76 52,76
Ek Ödeme 159,87 159,87 159,87
SSK Payı 302,30 327,17 351,73
Gelir Vergisi (AGİ indirilmiş) 125,88 148,79 171,42
Damga Vergisi 18,04 19,39 20,72
Net 1.930,53 2.059,03 2.185,93

You may also like...