4/C’li personel yiyecek yardımından nasıl faydalanacak?

Maliye Bakanlığı, 4/C’li personelin yiyecek yardımından ne şekilde yararlanacağını açıkladı

Konu :Yiyecek Yardımı 04.02.11*1497

Bilindiği üzere, 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”ın 1 inci maddesiyle, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun gereğince yapılan özelleştirme uygulamaları sonucu iş akdi feshedilen daimi veya geçici işçilerden, maddede belirtilen şartları taşıyanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında, bir mali yıl içinde onbir ayı geçmeyecek şekilde Devlet Personel Başkanlığı kanalıyla istihdam edilmelerine imkan sağlanmıştır. Bu kapsamda, 20/12/2010 tarihli ve 2010/1205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere, Karara ekli listede kurumu, teşkilatı, sözleşme süresi ve adedi belirlenen sayıdaki geçici personelin 2011 yılında istihdamına izin verilmiş bulunmaktadır.

Anılan Kararın 3 üncü maddesiyle de sözü edilen personelin ücret ve diğer mali hakları belirlenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında da; geçici personelin, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde yiyecek yardımından faydalandırılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karara dayanılarak çıkartılan 20/12/2010 tarihli ve 2010/1205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2011 yılında çalıştırılacak geçici personelin, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamında bulunan personel için kurulmuş yemek servisinin bulunması halinde; mevcut yemek servislerinden, yemek maliyetinin yarısından az olmamak kaydıyla 11/1/2011 tarihli ve 27812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (2) Sıra No’lu 2010 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel için belirlenen yemek bedelini ödemeleri kaydıyla yararlandırılmaları uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yürütülmesini arz / rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

You may also like...