4/C’li istihdamına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Memur-Sen’in masaya taşıdığı konulardan biri daha çözüme kavuştu.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında (25.08.2015 tarih 29456 sayılı) yayımlanan değişiklikle; özelleştirilen kurumlarda İş Kanunu hükümlerine göre daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu çerçevesinde başka kurumlara nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra “2 yıl içinde” özel sektör tarafından sona erdirilenler, özelleştirme tarihinden sonra ne kadar süre geçmiş olursa olsun 4/C’li personel olarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilecek.

Bu değişikliklerin; bu esaslar kapsamında 4/C statüsünde istihdam edilme hakkına sahip olacak personelin kamu kurum ve kuruluşlarında özel sektör tarafından iş akitlerinin feshedilmesi halinde 60 günlük başvuru süresi sınırlaması ile özelleştirme tarihinden sonra başvuru için öngörülen 2 yıllık süre sınırlaması kaldırılmıştır. Böylece emeklilik hakkını kazanmamış olmak kaydıyla ilgili kişiler süre kaydı olmasızın 4/C statüsünde istihdam edilmek için diledikleri zaman başvuru yapabilecekler.

Bakanlar Kurulu’nun 2015/8048 Sayılı Kararı

MADDENİN DEĞİŞİKLİK İŞLENMİŞ HALİ

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI SONUCUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİ SONA EREN İŞÇİLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLMELERİNE İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 2- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) istihdam azaltanına gidilmesi veya bu kuruluşların kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra 2 yıl içinde özel sektör tarafından; kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Programa alınma tarihinden sonra özelleştirme programındaki kuruluşlarda istihdam edilmeye başlanılan personel bu esaslardan yararlanamaz.

(2)Birinci fıkra kapsamına giren personelin bu madde ile tanınan istihdam hakkından yararlanabilmesi için; müracaat tarihi itibarıyla emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamamış olması ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 6 ve 7 nci alt bentlerinde yer alan genel şartları taşıması gereklidir.

(3)Bu durumdaki personelin, bu haktan yararlanabilmesi için; iş akitlerinin kamu tarafından feshedilmesi halinde kuruluşları kanalıyla, iş akitlerinin özel sektör tarafından feshedilmesi halinde ise kuruluşları kanalıyla veya bizzat, fesih tarihini müteakip 60 gün içerisinde Ek-1 de yer alan formu kullanmak suretiyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvurmaları gerekir. (Memur-Sen)

2015/8048 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

You may also like...