4/C Personel Platformu çalışmalarına hızlı başladı

Yaptığı çalışmalar, açtığı davalar ve sürdürdüğü mücadeleyle sağlık-sosyal hizmet çalışanlarının bir çok sorununun çözülmesini sağlayan Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi, 4/C’li personelin sorunlarını tespit etmek ve çözüm üretmek için “4/C’li Personel Dayanışma Platformu” kurdu.

10 Ocak 2009 tarihinde Türkiye Kamu-Sen Toplantı Salonunda Genel Başkan Önder Kahveci ve Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda 4/C’li personelin katıldığı toplantıda alınan kararla 4/C’li Personel Dayanışma Platformunun kurulması kararlaştırıldı.

Genel Başkan Önder Kahveci’nin başkanlık ettiği platform 4/C’li personelin sorunlarını tespit ederek ilgili makamlar nezdinde çözüm arayacak. Yaşanan mağduriyetlerle ilgili gerektiğinde davalar açılacak.

17 Ocak 2009 Tarihinde ilk toplantısını yapan Platformda 4/C’li personelin sendikalara üye olabilmesi için dava açılması, 4688 Sayılı kamu görevileri sendikaları kanununda bu yönde bir düzenleme yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerin yapılması kararlaştırıldı.

4/C’li Personel Dayanışma Platformu ilk toplantısının ardından bir deklerasyon yayınlayarak yapılması gereken düzenlemelere değindi.

Platform Başkanı Önder Kahveci 4/C’li personelin geçici personel olarak sınırlı mali haklara sahip olduğunu, görev ve sorumluluklarının açıkça belirtilmediğini ve bir çok haklarının da kısıtlandığını belirterek, kurdukları platforma bu sorunlara çözüm arayacaklarını belirtti.

Başkan Kahveci deklerasyonda dile getirilen hususlarla ilgili görüş bildirmek ve yapılacak çalışmalara katkı sağlayacak 4/C’li personelin Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi ile irtibata geçmesini istedi.

TÜRK SAĞLIK SEN GENEL MERKEZİ İLE 657 SAYILI DMK’NUN 4/C MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE İSTİHDAM EDİLEN GEÇİCİ PERSONEL ARASINDA 10.01.2009 TARİHİNDE OLUŞTURULAN DAYANIŞMA PLATFORMU DEKLERASYONUDUR

1- 657 Sayılı DMK’nun 4/C maddesine göre geçici olarak görev yapan personelin kamu sendikalarına üye olabilmesi için dava açılması, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 3. maddesinde bu yönde düzenleme yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde girişimlerin yapılması,

2-Sözleşme metninin 5.maddesinde yer alan: “Ancak ilgili kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır. Bu çalışma karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.” Hükmünün ve dayanağını teşkil eden 10.01.2009 tarih ve 27106 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 5.maddesinde yer alan: “Ancak, geçici personel kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır. Bu çalışma karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.” hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

3-Sözleşme metninin 6.maddesinde yer alan:“İlgiliye yapacağı hizmete karşılık sözleşme süresince her ay brüt ………. Lira ödenir” hükmüne göre emsali kadroda görev yapan kadrolu memurun maaşı oranına yükseltilmesi için Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması,

4-Sözleşme metninin 6.maddesinin 3. fıkrasında yer alan: “İlgiliye bu sözleşmede belirtilen ücretler dışında her hangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelerine bu yolda bir hüküm konulamaz.” Hükmünün ve dayanağını teşkil eden 10.01.2009 tarih ve 27106 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 3.maddesinin 5. fıkrasında yer alan “Geçici personele bu kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.” hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

5-Sözleşme metninin 7.maddesinin (b) bendinde yer alan:”Sözleşme hükümlerine uymadığı veya görevlerinde başarısız olduğu birim amirince tespit edilenler birim amirinin teklifi üzerine, kurum tarafından uyarılacağı gibi sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir.” Hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

6-Sözleşme metninin 7.maddesinde yer alan: “Sözleşmenin feshinde ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez” hükmünün ve dayanağını teşkil eden 10.01.2009 tarih ve 27106 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 10. maddesinde yer alan:”Geçici personelin hizmet sözleşmesinin feshinde ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez .” hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

7-Sözleşme metninin 8.maddesinin (b) bendinde yer alan: “Yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştığı her 4 ay için iki günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir, rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmez.” hükmünün ve dayanağını teşkil eden 10.01.2009 tarih ve 27106 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 8.maddesinin 2.fıkrasında yer alan: “Yıl içinde tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmez.” Hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

8-Sözleşme metninin 10.maddesinde yer alan: “Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (damga vergisi hariç) kurumca karşılanır” hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

9-Yersiz ödenen iş kaybı tazminatının geri istenmesine dair Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerin sürdürülmesi, personeller hakkında icra takibi yapılması veya dava açılması halinde gerekli hukuki desteğin sağlanması,

10-2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1.maddesinde yer alan 10 aylık çalışma süresinin arttırılması yönünde Devlet Bakanı Murat BAŞESKİOĞLU ve siyasi parti grup başkan vekilleri nezdinde gerekli girişimlerin yapılması,

11- Platformun belirlediği eylem planı çerçevesinde 4/c’ li personelin örgütlü hareket etmelerini sağlamak üzere tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin telefon ve mail adreslerinin alınarak gerekli koordinasyonun sağlanması için Platform sözcüsü Mine AYDIN’ın görevlendirilmesi,

12- Platform tarafından tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri hakkında hazırlanacak dilekçe örneğinin tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele dağıtılarak ilgili mercilere gönderilmesinin sağlanması,

13- Yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve toplumsal desteğin sağlanması amacı ile basın açıklaması yapılması

Önder KAHVECİ
Genel Başkan
Platform Başkanı

Muhammet BİRİNCİ Murat BAHADIR
Genel Topl. Paz.ve Mevz.Sekreteri Avukat
Platform Bşk. Yrd.

Mine AYDIN Hüseyin GÖL
Platform Sözcüsü Üye

Ercan TUĞAL Ekrem AKTAŞ
Raportör Üye Üye

Erhan SAYIN Fehmi YAZ
Üye Üye

You may also like...