4/C Bildirgesi

4 Nisan 2009 tarihinde Türk Eğitim-Sen önderliğinde gerçekleştirilen toplantı sonucu ortaya çıkan bildirgenin tam metni.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ İLE 657 SAYILI DMK’NUN 4/C MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE İSTİHDAM EDİLEN 81 İLDEN GELEN GEÇİCİ PERSONEL ADINA OLUŞTURULAN KOMİSYONUN 04.04.2009 TARİHLİ BİLDİRGESİDİR

Özelleştirme mağduru 4/C liler, Kamuda istihdamına başlanıldığı yıldan itibaren üvey evlat muamelesine tabi tutulmuşlardır. Kamuda istihdam edilen 4/C lilerin bir sonraki yıl görevine devam edebilmesi için her yıl yeni bir Bakanlar Kurulu kararı yayımlanması gerekmektedir. 2009 yılında geçici personelin çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 27106 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Ocak 2009 itibariyle Türkiye de 21.193 kişi 4/C kapsamında çeşitli Bakanlıklarda geçici personel olarak çalışmaktadır. Bu çalışanlar ekonomik soykırımla karşı karşıya bırakılmıştır.

4/C’liler mağdur edilmiş, açlık sınırının altında bir ücrete mahkûm edilmişlerdir.

Bu durumdaki 21.000 ailenin içine düştükleri bunalım maalesef siyasi irade tarafından duyulmamaktadır.

Mağdurlar içinde mağdurlar yaratılmış, 4/C’liler arasında bile ayrımcılık yapılmıştır.

Geçici personele 10 ay (526,51 – 655,82 TL.) maaş verip ailenizle birlikte 12 ay geçinin denilmektedir.

4/C’lerin 2009 yılında maaşlarına %4 zam yapılmıştır. Bir yıl baz alındığında bu zam 70 Kuruştan ibarettir. Ekonomik kriz kimileri için teğet geçmiş olabilir ancak 4/C’lileri tam cepheden vurmuştur.

Türk Eğitim Sen geçici personelin sorunlarıyla başından beri ilgilenmekte ve etkin mücadele sürecini devam etmektedir. Bu çerçevede 3 Nisan 2009 tarihinde 81 ilden gelen 4/C li geçici personelle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılmış, 4 Nisan 2009 tarihinde tüm temsilcilerim katılımıyla toplantı gerçekleştirilmiş ve kamu oyuna aşağıdaki bildirgen yayınlanmasına karar verilmiştir.

1- 657 Sayılı DMK’nun 4/C maddesi hükmüne göre istihdam edilen geçici personel, kamuda süreklilik arz eden ve memurlar eliyle yürütülmesi gereken görevleri icra etmektedirler. Bu çalışanların kadroya geçirilerek, devlet memurlarıyla aynı haklara sahip olması için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bunun için gerekli girişimlerin başlatılması, imza kampanyaları düzenlenmesi,

2- 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1.maddesinde yer alan 10 aylık çalışma süresinin 12 aya çıkarılması yönünde Devlet Bakanı Murat BAŞESKİOĞLU ve Siyasi parti grup başkan vekilleri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması,

3- 657 Sayılı DMK’nun 4/C maddesine göre geçici olarak görev yapan personelin kamu sendikalarına üye olabilmesi için üyeliğin kabul edilmediği yerlerde davalar açılması,

4- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 4/C’lilerin görev tanımlarının yapılması, tahsil durumlarına göre istihdamın sağlanması ve tanımlanan görevin dışında görev verilmemesi için Bakanlık nezdinde girişimde bulunulması.

5- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 3. maddesinde geçici görev yapan 4/C çalışanlarının sendikalı olması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması,

6- Sözleşme metninin 5.maddesinde yer alan: “…Ancak ilgili kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır. Bu çalışma karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.” Hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

7- Sözleşme metninin 6. maddesinde yer alan; “İlgiliye yapacağı hizmete karşılık sözleşme süresince her ay brüt… Lira ödenir” hükmüne göre emsali kadroda görev yapan kadrolu memurun maaşı oranına yükseltilmesi, ek ödemelerden yararlanmaları için Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması, hukuki sürecin başlatılması.

8- Sözleşme metninin 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan: “İlgiliye bu sözleşmede belirtilen ücretler dışında her hangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelerine bu yolda bir hüküm konulamaz.” Hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

9- Sözleşme metninin 7. maddesinin (a) bendi “…tek taraflı feshedilir” hükmünün iptali amacıyla dava açılması,

10- Sözleşme metninin 7. maddesinin (b) bendinde yer alan:”Sözleşme hükümlerine uymadığı veya görevlerinde başarısız olduğu birim amirince tespit edilenler birim amirinin teklifi üzerine, kurum tarafından uyarılacağı gibi sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir.” Hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

11- Sözleşme metninin 7. maddesinde yer alan: “Sözleşmenin feshinde ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez” hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

12- Sözleşme metninin 8. maddesinin (b) bendinde yer alan: “Yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştığı her 4 ay için iki günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir, rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmez.” Hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

13- Sözleşme metninin 10. maddesinde yer alan: “Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (damga vergisi hariç) kurumca karşılanır” hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

14- Yersiz ödenen iş kaybı tazminatının geri istenmesine dair Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerin sürdürülmesi, personel hakkında icra takibi yapılması veya dava açılması halinde gerekli hukuki desteğin sağlanması,

15- 4/C li çalışanların örgütlü hareket etmelerini sağlamak ve kendileri ile ilgili gelişmeleri öğrenmek için Şube Başkanlıklarıyla sürekli temas halinde bulunulması.

16- Yapılan çalışmalar hakkında illerde Türk Eğitim Şube başkanlıklarınca kamuoyunun bilgilendirilmesi ve toplumsal desteğin sağlanması amacı ile basın açıklaması yapılması, Siyasi partilerin 4/C’lilerle beraber ziyaret edilerek destek istenmesi ve sürekli gündemde tutulması kararı alınmıştır.

İsmail KONCUK Musa AKKAŞ Murat YILDIZ Kazım BOZKURT
Genel Başkan Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Üye Üye

İdris EMİRZEOĞLU Mustafa ERDİN Mustafa BÜLBÜL Murat AKSU
Üye Üye Üye Üye

You may also like...