4/B ve 4/C’linin 30 günlük rapor sınırlaması kaldırılsın

4-B’li sözleşmeli ve 4-C’li geçici personelin 30 günlük rapor sınırlaması çilesine son verilmesi istemiyle Başbakanlık, Çalışma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına dilekçe gönderdik.

Dilekçede, kadrolu memurların hastalık durumlarına göre 36 aya kadar ücretli hastalık izni kullanabildiklerini ancak, 4-B’li ve 4-C’li personelin ise en fazla yılda 3 gün ücretli hastalık izni olduğuna vurgu yaptık.

Böyle bir uygulamanın başta anayasamızın eşitlik ilkesine, hakkaniyete ve adalete aykırı olduğunu ifade ettiğimiz dilekçede, ilgili makamlardan sözleşmeli ve geçici personelin hastalık izinlerinin de memurlarda olduğu şekliyle düzenlenmesi talebimizi ilettik.

İLGİLİ DİLEKÇE AŞAĞIDA DİKKATİNİZE SUNULMUŞTUR.

Sayı : TKSGM. 2016.10/
Konu : Kamu Görevlilerinin Ücretli Hastalık İzinleri Hakkında

T.C.
BAŞBAKANLIK MAKAMINA
Ankara, 10.10.2016

657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (A) fıkrası uyarınca çalıştırılmakta olan personele aynı Kanunun 105. madde hükmü çerçevesinde aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilmekte, İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, bir kat daha uzatılmaktadır. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanmaktadır.
Bununla birlikte 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca çalıştırılmakta olan sözleşmeli personele, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin usul ve Esaslara Dair Bakanlar Kurulu Kararının 10. maddesine göre resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilmekte, bu sürelere ilişkin olarak SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülmektedir.

657 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (C) fıkrası uyarınca çalıştırılan geçici personele ise Geçici Personel çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların 11. maddesi uyarınca resmî tabip raporu ile belgelenen hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilmekte, hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, ilgilinin ücretinden düşülmektedir. Bir yılda 30 günü aşan hastalık hallerinde ise 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.
Dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam kamu görevlilerinin hastalık hallerinde sahip oldukları haklar statülerine göre farklılık göstermekte, kadrolu memurlar 36 aya kadar ücretli hastalık izni kullanabilmekteyken, sözleşmeli ve geçici personelin bir yıl içinde toplam en fazla 30 gün ücretli hastalık izni kullanma hakkı bulunmaktadır. Böyle bir uygulama adalet, eşitlik ve Anayasamızın 2. maddesinde ifadesini bulan sosyal devlet ilkeleriyle örtüşmemektedir.

Ortaya çıkan adaletsizliğin giderilmesi, yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi adına sözleşmeli ve geçici personelin de kadrolu memurlarda olduğu gibi 36 aya kadar ücretli hastalık izninden faydalanabilmeleri hususunda gerekli çalışmanın yapılmasını bilgi ve görüşlerinize sunarız.

İsmail KONCUK
Genel Başkan

You may also like...