4/C’den 4/B’ye geçenler için hizmet sözleşmesi

“657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 43 üncü Maddesi Uyarınca Anılan Kanunun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası Kapsamında İstihdam Edilecek İdari Büro Görevlisi ve İdari Destek Görevlisi İçin” hizmet sözleşmesi metni.

HİZMET SÖZLEŞMESİ

… adına hareket eden … ile … görevinde istihdam edilecek … arasında aşağıdaki şartlarda bu hizmet sözleşmesi yapılmıştır.

Sözleşmede geçen “Kurum” deyimi … “İlgili” deyimi … isimli sözleşmeli personeli tanımlamaktadır.

Madde 1- İlgili, Kurumca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde göreviyle İlgili kendisine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt eder.

Madde 2- İlgili, görevi sırasında edindiği gizli bilgileri, görevinden ayrılsa bile Kurumun İzni olmadan açıklayamaz. İlgili, görevi sona erdiği zaman elinde bulunan Kuruma ait araç, gereç ve belgeleri geri vermek zorundadır.

Madde 3- İlgilinin çalışma saat ve süreleri, Devlet memurları İçin saptanan çalışma saat ve sürelerinin aynıdır. Ancak. İlgili o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan bu süreler için ilgili kanunlarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her sekiz saati İçin bir gün hesabıyla izin verilir.

Madde 4- İlgiliye, yapacağı hizmete karşılık sözleşme süresince her ay brüt (…) TL ücret ödenir, ödemeler görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15’inde ödenir.

Madde 5- 6/671976 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnamenin 4 üncü maddesinde yer alan hükümler kapsamında ilgili, görev yeri dışında görevlendirildiğinde gündelik ve yol giderleri … derece Devlet memurları için 6245 sayılı Harcırah Kanunu İle tespit edilen esaslara göre hesaplanır.

Madde 6- İlgili, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

Madde 7- 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kuramlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin, 7/15754 sayılı Kararnamenin 10 uncu maddesi kapsamında hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle. Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.

İlgilinin isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.

Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.

Madde 8-
a) İlgilinin sözleşmesi 7/15754 sayılı Kararnamenin ek 6 ncı maddesinde belirtilen hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde sona erer. Bu durum Kurumca ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşme sona erer.

b) İlgilinin. 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sözleşmesi sona erer.

Madde 9- Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler Kurumca karşılanır.

Madde 10- Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık … çözümlenir.

Madde 11- İşbu sözleşme … tarihinden … tarihine kadar geçerlidir.

You may also like...