4/C’den 4/B’ye aktarılan personel ne zaman emekli edilir?

4/C kapsamında iken 4/B kapsamın aktarılan personel 65 yaşını beklemeden yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte resen emekli edilmektedirler.

24.12.2017 Tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17. maddesindeki; “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına aşağıdaki paragraflar eklenmiş ve (C) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında istihdam edilebilir.

Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.” hükümleriyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (C) fıkrası yürürlükten kaldırılarak 4/C kapsamın da çalışan personel 4/B kapsamına aktarılmıştı.

Ardından 696 Sayılı KHK’nın atıfta bulunduğu Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştı.

657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 4. maddesinin birinci fırkasının (B) bendi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personel hakkında uygulanan 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 30.03.2018 tarih ve 30376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar” ile değişiklik yapılarak bazı maddeler eklenmiştir.

Bu değişiklikle Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara Ek.9. madde eklenmiştir. Ek 9. maddesi. 15 .fıkrasındaki; “Bu madde kapsamında istihdam edilecek personelin sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer. Söz konusu tarih kuramlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilir.” hükümleri nedeniyle 4/C kapsamın da iken 4/B kapsamın aktarılan personel 65 yaşını beklemeden yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte resen emekli edilmektedirler. (Ahmet KANDEMİR)

Bu konuda MEB görüş yazıda bulunmaktadır.

You may also like...