25.11.2008 – 23.Dönem – 3.Yasama Yılı – 21.Birleşim

281 sıra sayılı Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında yapılan görüşmelerden alıntılar.

Sayın Yunusoğlu…

SÜLEYMAN LATİF YUNUSOĞLU (Trabzon) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, 1984 ile 2002 yılları arasındaki on sekiz yılda taşrada 408 personel, 2002 ile Haziran 2008 yılları arasındaki beş buçuk yılda tam 992 personel 4/C kapsamında istihdam edilmiştir. 4/C kapsamındaki personelin çözüm bekleyen problemlerini çözmek için bir çalışmanız var mıdır, kadroya almayı düşünüyor musunuz?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yunusoğlu.

***

Sayın Varlı…

MUHARREM VARLI (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

2003 ile 2007 yılları arasında TÜİK’te çalışan 4/C kapsamında 620 personel görevden ayrılmıştır. Bu ayrılanların kaç tanesi AKP İktidarından önce işe başlamıştır? Ayrılma sebepleri arasında diğer kurumlarda kadro verilmesine rağmen bunlara kadro verilmeyişi var mıdır?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Varlı.

***

Sayın Tankut…

YILMAZ TANKUT (Adana) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım, 1995 yılından 2002 yılına kadar 4/C statüsünde alınıp çalıştırılan üniversite mezunu çalışanlar için TÜİK Başkanının “Kadro verilirse bunlar da çalışmaz.” şeklindeki bir ifadesi olduğu belirtilmektedir. Bu ifade doğru mudur? Doğru ise bu ifadeye katılıyor musunuz? Yine Sayın Başkanın bu şekildeki ifadesi bu çalışanların diğerlerine göre daha fazla çalıştığının bir göstergesi midir ve bu bağlamda, bu çalışanlara 4/B statüsü veya kadro verilmesi konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tankut.

***

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Madde üzerinde soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz.

Sayın Varlı.

MUHARREM VARLI (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

4/C kapsamında on yıldan beridir TÜİK’te çalışan personel birçok alanda zor şartlarda istatistik çalışmaları yapıyorlar. Ancak, bunların birçoğu üniversite mezunu olmalarına rağmen 600 YTL gibi çok düşük maaş alıyorlar. Kadro isteklerinde bulunduklarında da Kurum Başkanı: “Size kadro verelim diğerleri gibi siz de yatın!” gibi bir cevap veriyor bunlara.

Şimdi, Sayın Bakanım, bu arkadaşlarımıza kadro vermeyi düşünüyor musunuz? En azından 4/B kapsamına almayı düşünüyor musunuz?

Teşekkür ederim.

***

Buyurun Sayın Bakanım.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI NAZIM EKREN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yine, zaman kısıtlaması çerçevesinde aldığım notlara cevap vereceğim ama en azından alamadığıma ya da zaman yetmediğinde mutlaka yazılı cevap veriyorum.

***

Bu genel değerlendirmeler ışığında, Sayın Varlı’nın ifade ettiği 4/C’yle ilgili genel bir değerlendirmeyi de sizlerle paylaşmak isterim. 2003 yılından bugüne kadar merkez birimine 4/C kapsamında personel alımı yapılmamıştır. Merkezden ayrılanların yerine eleman alımı da olmamıştır. Bölge teşkilatının iş yükünün artması nedeniyle kadrolu ve 4/C kapsamında eleman alımı yapılmıştır. 4/C kapsamında olanlar, genel sanayi sayımı, tarım sayımı, nüfus sayımı gibi genel sayımlarda tecrübe kazanmış kişiler tarafından temin edilmektedir. Merkez birimlerde 197, bölgelerde de 1.396 kişi çalışmaktadır. 4/C kapsamında çalışanların kadroya alınmasıyla ilgili çalışma şu an mevcut değildir.

***

BAŞKAN – Sayın Genç, buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 281 sıra sayılı Yasa Tasarısı’nın 2’nci maddesinin sonundaki “uygulanır” kelimesinin “uygulanabilir” şeklinde değiştirilmesi konusunda verdiğim bir önerge üzerinde konuşmak istiyorum.

***

Sizin iktidarınızın uyguladığı bu vahşi ekonomik politika sonucunda Türkiye’de insanların büyük bir kesimi fakirleşti. İşte dün öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlama günüydü. Bugün öğretmenin aldığı maaş ortada. Sayın Bakan diyor 4/C. 4/C’dekiler şimdi ekmeğe muhtaç hâle geldiler.

Değerli arkadaşlar, 20 bine yakın 4/C mensubu insan var. Bu 4/C mensupları kimler? Bunlar önce KİT’lerde çalışıyorlardı, çok da iyi ücret alıyorlardı, ama siz bu KİT’leri, getirdiniz, kendi yandaşlarınıza aşağı yukarı çok düşük bir değerde devrettiniz, orada çalışan, ekmek kazanan insanları attınız dışarıya, ondan sonra da bunlara 500-600 milyon lira ayda maaş veriyorsunuz, şimdi iki ay da açığa alacaksınız. İşte kasım ve aralıkta da maalesef bu insanlar işinden atılacak, evinde kalacak, çoluk çocuğuna ekmek getirmeyecek.

Bakın, ekonomik krizin başladığı bu sırada, bence Türkiye şartlarını düşünen bir hükûmetin bu konularda çok dikkatli davranması lazım. Mümkün olduğu kadar bu iş adamlarına kanalize ettiğiniz o paraları fakir fukaraya verin ya! İşte, o 4/C’de asgari ücretle çalışan insanlara siz birer milyar lira para verseniz, o paralar ne olur? Gider, esnafın durumu canlanır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

***

Sayın Uslu, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA CEMALEDDİN USLU (Edirne) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 281 sıra sayılı Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu adına söz aldım.

***

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; TÜİK’le alakalı değinilmesi gereken bir başka konu da 4/C personelinin durumudur. Gerçi Sayın Bakan, az önce bununla ilgili bilgiler verdi, gerek 4/C kapsamında olan personelin sayısı gerekse bu personelin akıbetiyle ilgili az önce bir sual üzerine bu bilgileri verdiler. Ancak bu personelin çok zor durumda görev yaptığını tekrar bilgilerinize sunuyorum.

Kurumun bütün işleyişinde görev yapan alan çalışmalarının vazgeçilmezi bu geçici personel artık dayanamaz bir hâldedir. Her yıl giriş-çıkış yaptırılarak çalıştırılan bu insanlar Kurum içerisinde ikinci sınıf insan muamelesi görmektedir. Hiçbir sosyal hakkı olmayan, işten çıkarıldığında beş kuruş ödenmeyen, yıllarca çalışıp emekli bile olamayan bu personele acil olarak kadro verilmeli ve statüleri de bir an önce belirlenmelidir. Otuz üç bölge müdürlüğü ve merkez binada istihdam edilen bu insanlar, işten çıkarılma korkusunu artık yıldan yıla değil altı aydan altı aya yaşamaya başlamışlardır. İnsanca ve her Türk evladına yakışacak şekilde bu uygulamanın geçici personel lehine düzeltilmesini talep ediyoruz. İşten çıkarılan, bir teşekkür bile edilmeden sabah geldiklerinde işini kaybetmiş olduklarını gören ve herhangi bir tazminat ödenmeyen bu insanların beklentilerinin karşılanacağını umuyorum.

Sözlerime son verirken sizleri bir kez daha saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Uslu, teşekkür ediyorum.

***

Sayın Varlı…

MUHARREM VARLI (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Bakana iki defa aynı konuda soru sordum, yalnız, aldığım cevabı yeterli görmedim.

Sayın Bakan merkeze 4/C kapsamında personel alınmadığını söyledi. Acaba taşra teşkilatlarına 4/C kapsamında ne kadar personel aldınız? Bunu açıklarsanız memnun olacağım Sayın Bakanım.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Serdaroğlu…

MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım, 4/C’lilerin durumlarının iyiliğinden bahsediyorsunuz. 4/C’liler yılda on ay çalışmaktadırlar. Bu sebeple, on aylık gelirleri 12’ye bölündüğünde asgari ücretin altında gelirlerinin olduğu görülecektir. Hastalık izinleri yok. Dağıttığınız kurumlarda aynı işi yapan arkadaşının üçte 1’i kadar ücret almaktadır. Yaşantıları değişen, aile birlikleri bozulan, çocuklarını okutamaz durumda kalmış arkadaşlarımız vardır. Bununla beraber biz hep şunu söyleriz: Bizler “Allah gördüğümüzden aşağı etmesin” deyip dua ederiz. İşte 4/C’liler gördüklerinden aşağıdadırlar. Bu sebeple son üç yıl içerisinde 11 4/C’li intihar etmiştir.

Sorum şudur: İntihar eden 4/C’lilerin intihar nedenlerini araştırdınız mı? Bunların vebal ve sorumluluğunu daha ne kadar taşıyacaksınız?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

***

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, buyurun.

CHP GRUBU ADINA FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, yüce Meclisin çok değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; sabahtan beri konuşmacılar Kurumun… Hiçbir zaman kurumlar tartışılmamalı, kurumların güvenilirliği tartışılmamalı. Yani, eğer bir ülkede kurumların güvenilirliği “acaba” diye tartışılırsa o kurum hep zarar görür ve ülke zarar görür ama kurumu kurum yapan da çalışanlarıdır arkadaşlar. Eğer çalışanlar kurama inanmazsa, çalışanlar yaptığı işe yeterince motive olmazsa, o zaman kurum, kurum özelliğini kaybeder.

Değerli arkadaşlarım, tabii kamu adına görev yaptırıyorsunuz. Kamu adına görev yaptırdığınız insanların morali, motivasyonu ve bu insanların iş yapabilme güvenilirliğinin mutlaka olması lazım. Şimdi dönüp bakıyoruz: Bu Kurumda, 26 bölgede yaklaşık 1.650 tane 4/C’li çalıştırıyorsunuz. Şimdi halkla birinci derecede bu arkadaşlarımız muhatap, dağ taş, köy köy geziyorlar. 1.650 kişi arkadaşlar. Peki, bu arkadaşlarımıza, bunlara neler uyguluyoruz? 4/C’li arkadaşlar bunlar. Bir kurumda 4/A’lı, 4/B’li, 4/C’li, kadrolu… O zaman kurumun güvenilirliği kalmaz arkadaşlar. Aynı işi yapan insanlar eğer farklı farklı pozisyonlardaysa, bir şekilde farklı ücret ödüyorsan, çok çalışanla az çalışanı ayırmıyorsan o kurumda başarı olmaz, o kurumda verimlilik olmaz.

***

Sayın milletvekilleri, tasarıya bir geçici madde eklenmesine ilişkin önerge vardır.

Önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 281 sıra sayılı kanun tasarısının 4. maddesine aşağıdaki geçici 12. maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Tayfur Süner R. Kerim Özkan

Malatya Antalya Burdur

Kemal Demirel Abdullah Özer Ali Koçal

Bursa Bursa Zonguldak

Atila Emek

Antalya

Geçici Madde: 12 – Ayrıca, Kurumda hâlen çalışanlardan 4/C kapsamında olanlar, 2 ay içerisinde başvurmak koşulu ile 4/B’ye geçirilir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI NAZIM EKREN (İstanbul) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge sahipleri…

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Gerekçeyi okutun.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe: Kurum çalışanlarının moral ve motivasyonunu sağlayarak verilerin daha düzeyli elde edilmesi amacıyla.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

You may also like...