2008 Yılı Toplu Görüşmeleri Mütabakat Metni

Hükümetle memur sendikaları arasında anlaşmayla sonuçlanan toplu görüşmelerde; taraflar, mali hakların dışında çeşitli sosyal haklarda da mutabakata vardı. 4/C için hiç bir düzenlemenin olmadığı mutabakatın tam metni.

MUTABAKAT METNİ

Toplantı Tarihi : 29/08/2008

Toplantı Yeri Başbakanlık Binası 2 No´lu Toplantı Salonu

Toplantının Konusu : Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendika ve
konfederasyonlar arasında gerçekleştirilen 2008 yılı toplu görüşmeleri.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümlerine göre yapılan 2008
yılı toplu görüşmeleri. Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendikalar ve bunların
bağlı bulundukları konfederasyonların temsilcilerinin katılımıyla 15-29 Ağustos
2008 tarihleri arasında yapılan toplantılar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantılar sonucunda taraflar;

1) Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine 2009 yılının birinci altı aylık
döneminde % 4 ve ikinci altı aylık döneminde ise % 4,5 oranında artış olacak
şekilde zam yapılması.

2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine göre ödenmekte
olan 5 YTL sendika ödeneğinin, gerekli yasal düzenleme yapılmak suretiyle “toplu
görüşme primi” adıyla 2009 yılı başından itibaren (10 YTL) olarak ödenmesi,

3) Yılın her bir yarısı için gerçekleşen enflasyon oranının anılan dönemlerde
yapılan artış oranını aşması halinde, gerçekleşen enflasyon oranı ile söz konusu
artış oranı arasındaki farkın ilk altı ay için 1/7/2009, ikinci altı ay için ise
1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kamu görevlilerinin
aylıklarına enflasyon farkı olarak yansıtılması

hususunda mutabakata varmışlardır.

Ayrıca taraflar:

a) Halen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ödenmekte olan Ek ödeme
nin, Eşit işe eşit ücret prensibine uygun olarak 2012 yılı ortasına kadar
kademeli bir şekilde artırılması.

b) Prensip olarak kamu yönetiminde etkinlik, verimlilik ve performans
esasına dayalı bir çalışma düzeninin yerleştirilmesi ve sosyal diyalogun
geliştirilmesi,

c) Her yıl toplu görüşme sürecinde en başarılı üç kamu kurum ve kuruluşu ile
başarılı bulunan üç kamu çalışanının belirlenerek ödüllendirilmesi,

d) Ekli I sayılı listede yer alan konuların gerçekleştirilmesi,

e) Ekli II sayılı listede yer alan ve üzerinde yürütülecek çalışmayı müteakip
değerlendirme yapılmasına ihtiyaç duyulan konfederasyon talepleri üzerinde
gerekli çalışmaların yapılması,

f) Ekli III sayılı listede yer alan ve niteliği itibariyle çok sayıda kurumu
ilgilendiren ya da mahiyeti itibariyle ilgili kurumlarca değerlendirme yapılması
gereken konfederasyon talepleri üzerinde de temennilerin belirtilmesi,

hususunda mutabakata varmışlardır.

İşbu tutanak, Kamu İşveren Kurulu üyeleri ile yetkili sendikalar ve bunların
bağlı bulunduğu konfederasyonların temsilcilerince müştereken tanzim ve imza
edilmiştir. Ankara, 29/08/2008

ÜZERİNDE MUTABAKATA VARILAN KONFEDERASYON TALEPLERİ

1- Aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan
aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme
taleplerinin, hizmet gerekleri ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli
nitelikleri taşıyor olmaları şartıyla yerine getirilmesi konusunda kurumlara
tanınan takdir yetkisinin kaldırılması hususunda kanuni düzenleme yapılması,
(Memurlar.net: Becayişteki idarenin takdir hakkı kaldırılacak)

2- Olumsuz sicile itirazları değerlendirecek bir komisyon kurulması
konusunda düzenleme yapılması,

3- Disiplin cezalarında tanınan savunma süresinin ilgilinin isteği
üzerine 7 gün uzatılabilmesi,

4- Resmi tatil ve bayram tatillerinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç,
il dışına çıkışta izin alınması
uygulamasına son verilmesi,

5- 657 sayılı Kanunun 126. ve 135. maddelerinin değiştirilerek uyarma ve
kınama cezalarına itirazların disiplin kuruluna yapılması,

6- Memura eşinin doğum yapması durumunda verilen izin süresinin 5 güne
çıkarılması, 1 inci derecedeki kayın hısımlarının ölümü halinde de
3 gün izin verilmesi,

7- Memura, bakmakla yükümlü olduğu hastasına kendisinden başka bakacak
kimsenin bulunmaması ve sağlık kurulu raporuyla refakatçi tahsisinin
belgelendirilmesi ve raporda öngörülen süreyi aşmaması kaydıyla yılda 1 aya
kadar aylıklı refakat izni verilmesi,

8- 657 sayılı Kanunun
Ek 31
inci maddesinde
öngörülen ödemenin müracaat tarihinden itibaren bir ay
içerisinde yapılmasının sağlanması,

9- Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla
kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim
görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya,
hizmetine ihtiyaç bulunması ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli
nitelikleri taşıyor olması şartıyla öncelikle atanmasının sağlanması
hususunda bir genelge yayımlanması,

10- Görevde yükselme yönetmeliği kapsamındaki kadrolara atama yapılması
konusunda ihtiyaç ortaya çıkması durumunda, görevde yükselme
yönetmeliklerinin öngördüğü prosedürün uygulanmasını sağlama hususunda bir
genelge yayımlanması,

11- Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği artırma amacına dönük
olarak hizmet içi eğitimler düzenlenmesi ve bu konuda kurumun bulunduğu hizmet
kolunda faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda
bulunulması amacıyla bir genelge yayımlanması.

12- Engelli kamu çalışanlarına yönelik olarak;

a. Kamu kurum ve kuruluşu yönüyle ayırım yapılmaksızın kamuya ait servis
araçlarından yararlanmalarının sağlanması bunun mümkün olmadığı durumlarda toplu
taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları yönünde düzenleme
yapılması,

b. Engelli kamu çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerinde engelleri
açısından sıkıntı oluşturmayacak hizmet alanlarında ve birimlerinde görev
yapmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması,

c. Kamu hizmet binalarının engelli kamu çalışanlarının çalışma şartlarını
kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi hususunda bu konu ile ilgili olarak daha
önce yayımlanan Başbakanlık Genelgesi de dikkate alınarak bir Genelge
yayımlanması,

13- Kamu görevlisinin isnat ve iftiralara karşı korunması konusunda
657 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde yer verilen yükümlülüğün yerine
getirilmesi konusunda uygulama aksaklıklarının giderilmesine ilişkin genelge
yayımlanması,

14- Fazla çalışma karşılığı izin hakkından
yararlandırılmamak
şeklindeki keyfi uygulamalara son verilmesi konusunda bir
genelge yayımlanması,

15- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun tasarısının sendikalara
sunularak görüşlerinin alınması,

16- Devlet Personel Başkanlığında “Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi
Başkanlığı”nın kurulması,

17- Başta Anayasa ve ilgili kanunlar uyarınca memurlar tarafından yürütülmesi
gereken hizmetler göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşlarında ortaya
çıkan uygulama sorunlarının takip edilmesi,

18- 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin yıllık
izinlerini yıl içerisinde kullanabilmelerini sağlamaya yönelik genelge
yayımlanması,

19- İlgili Bakanlıkların ve kurumların görüşleri alınmak suretiyle 657 sayılı
Kanunun 4/B maddesi ile 4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan personele;

a. Kurumun hizmet gerekleri, aynı unvanlı pozisyon durumu ve ilgi personelin
nitelikleri dikkate alınarak eş durumu nedeniyle yer değiştirme hakkı
verilmesi,

b. Askerlik dönüşü göreve başlayabilme ve en az 1 yıl çalışmış
olmaları kaydıyla karşılıklı yer değiştirme hakkının verilmesi,

hususunda düzenleme yapılması,

20- Teftiş ve denetim uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların Başbakanlık
Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilmesi,

21- İtfaiye ve belediye ambulans araçlarına kasko yapılması hususunda
düzenleme yapılması,

22- 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince Araştırmacı olarak
nakledilecek personelin, görevde yükselme mahiyetinde olmamak kaydıyla atama
teklifi yapılacak kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talep
çerçevesinde atama yapılabilmesinin mümkün hale getirilmesi için kanuni
düzenleme yapılması,

23- 4046 sayılı Kanunun 22. maddesine göre yapılan nakillerde sendika ve şube
yönetim kurulu üyelerinin ve atama yapılması istenilen kurumun yazılı talebi
halinde, nitelikleri, atama yapılacak kurumlardaki boş kadro durumu dikkate
alınarak aynı hizmet kolunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bir kuruma
atanmalarının sağlanması.

II- ÜZERİNDE TARAFLARCA ÇALIŞMA YAPILARAK SONUCUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK
KONFEDERASYON TALEPLERİ

1- Memurun bir yüksek öğretim kurumunda örgün lisans eğitimi yapmak
üzere merkezi sınavı kazanması halinde, çalıştığı kuruma ait boş bulunan
kadroya öncelikle atanmasının sağlanması.

2- Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin yeniden tanımlanması,

3- Disiplin cezalarının sicilden silinmesi için öngörülen 5 ve 10 yıllık
sürelerin, 3 ve 6 yıla indirilmesi.

4- Yıllık izin sürelerinde işgünü ve kademe esasına göre düzenleme
yapılması, en az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara izin verilmesi
konusunun değerlendirilmesi,

5- Hafta içi ve resmi tatillerde personele yaptırılacak fazla mesai
sürelerine
bir üst sınır getirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması ve
bu ücretlerin gözden geçirilmesi.

6- Din görevlilerinin, ebelerin, posta dağıtıcılarının vb.
hafta sonu ve bayram tatillerine ilişkin izin sıkıntılarının giderilmesi
konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde teknik çalışmalar yapılması,

7- Kamu görevlilerinin görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı
yargılanmaları halinde kendilerine hukuki yardım yapılması konusunda ortaya
çıkan ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda öngörülen düzenleme ile
karşılanamayan aksaklıkların giderilmesi,

8- Sendika ve konfederasyonların, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde
oluşturulan kamu görevlileri ile ilgili kurul, komisyon, şura, meclis
toplantılarında temsilci bulundurması,

9- Sicil hukukuna ilişkin düzenleme ve uygulamalarda;

a) Sicil raporlarında yer alan değerlendirmeye esas soruların, kurum ve
kuruluşların özellikleri ve kamu çalışanlarının görev ve unvanları dikkate
alınarak farklı şekilde düzenlenmesi,

b) Sicil notuna dayalı ilave kademe verilmesine ilişkin 6 yıllık sürenin 4
yıla indirilmesi,

10- İtfaiye personelinin tamamının emeklilik açısından genel idare hizmetleri
sınıfı kapsamına alınması talebinin değerlendirilmek üzere Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığına intikal ettirilmesi,

11- Kamu kurum ve kuruluşlarının, çerçeve yönetmeliği esas almak suretiyle
unvan ve kadroların bütününü içeren
atama ve yer değiştirme yönetmeliği
düzenlemesi.

12- Atama ve yer değiştirme işlemlerinde keyfiliği ortadan kaldıracak norm
kadro düzenleme ve uygulamasının bütün kamu kurumlarında hayata geçirilmesi,

13- Kurumlar arası nakil yoluyla yapılan atamalarda kamu çalışanlarının
yaşadıkları (muvafakat verilmemesi) olumsuzlukların giderilmesi,

14- Atama ve yer değiştirme işlemlerinde aile birliğinin ve sağlığın
korunması, eğitim hakkının engellenmemesi gibi Anayasal yükümlülükler dikkate
alınarak eş, öğrenim ve sağlık durumuna dayalı taleplerin karşılanmasına ilişkin
uygulama aksaklıklarının giderilmesi,

15- Çeşitli kurum ve kuruluşlarda uygulanan döner sermaye, ek ödeme,
performans ücreti ve benzeri ödemelerin disiplin cezasına dayalı olarak
kesilmesi konusunda yargı kararlarına bakılarak değerlendirme yapılması,

16- Basına bilgi ve demeç vermek şeklindeki disiplin suçunun tereddüde yer
vermeyecek ve farklı uygulamalara neden olmayacak şekilde tanımlamnası konusunda
düzenleme yapılması,

17- 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi kapsamında iki yıla ilave bir
kademe verilmesi
uygulamasında söz konusu yörelerde zorunlu hizmet
kapsamında görev yapıyor olma
şartının kaldırılması,

18- İlaç bedellerinin mahallinde ödenmesi konusunun kamu idarelerinin sağlık
hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından devralındığı tarihe göre yeniden değerlendirilmesi,

19- Belediye aylıklarının zamanında alınması konusunda geçmişte yapılan
düzenlemeler de göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılması.

III- KONFEDERASYONLARCA GÜNDEME GETİRİLEN VE DEĞERLENDİRME YAPMALARI İÇİN
İLGİLİ KURUMLARA İNTİKAL ETTİRİLECEK KONFEDERASYON TALEPLERİ

1- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun uygulanmasında ortaya
çıkan aksaklıklar konusunda Konfederasyonlarımızın ve ilgili diğer
kuruluşlarımızın önerilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi,

2- Kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları planlaması ve insan gücü
ihtiyacı çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde kamu çalışanlarının eğitim
düzeylerinin artırılması konusunda çalışmalarda bulunulması,

3- Sağlık Bakanlığınca çalışmaları sürdürülmekte olan sağlık çalışanlarının
çalışma süreleri ile ilgili kanun tasarısı çalışmasının, Anayasa´nın eşitlik
ilkesi çerçevesinde tüm kamu çalışanlarının standart düzenlemelere tabi olması
amacına hizmet edeceği düşüncesiyle desteklenmesi,

4- İstikrar bulmuş yargı kararlarının benzer durumdaki personele de
uygulanması konusunda titizlik gösterilmesi,

5- 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasına ilişkin Kanunun uygulanmasında
ortaya çıkan sorunların giderilmesi konusunda hizmet kolunda yetkili
sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulması.

You may also like...