18.03.2008 – 23.Dönem – 2.Yasama Yılı – 78.Birleşim

Çeşitli gündem dışı konuşmalar, sözlü ve yazılı soru önergeleri, meclis araştırmaları hakkında yapılan görüşmeler.

YAŞAR KALAYCI (Gaziantep)

14/02/2005 Tarih ve 2005/8502 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslara göre” yapılan uygulama ile;

1. Hizmet sözleşmesi yapılarak değişik kurumlarda çalışan kaç işçi bulunmaktadır? Bu statüde çalışanların on ay çalışıp iki ay işten çıkarıldığı, hiçbir ekonomik ödeme yapılmadığı sosyal güvencelerinin olmadığı doğru mudur?

2. 1999-2007 yılları arasında özelleştirilen kurum sayısı ve bu kurumlarda toplam çalışan sayısı ne kadardır? Özelleştirme sonucu işsiz kalan sayı ne kadardır? Bu sayının ne kadarı iş verilerek değerlendirilmiştir?

3. 4-C Statüsü adı alında, Sendikasız, Tazminatsız, Hiçbir sosyal hak tanınmadan, Köle ücrete yılın on ayı çalıştırılıp, iki ay çoluk çocuğuyla birlikte açlığa terk edilen, ek iş yapmasına izin verilmeyen, çağdaş çalışma koşularına aykırı bu statünün değiştirilmesini düşünüyor musunuz?

***

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) – Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz’ün, özelleştirme sonucu başka kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan kişilere ilişkin Bakanlığıma yönelttiği sözlü soru önergesi (6/433):

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İktidarımızdan önce gerçekleştirilen özelleştirmeler nedeniyle iş sözleşmesi sona erdirilen işçiler için herhangi bir hukuki düzenleme bulunmazken, 20/10/2004 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, 1/1/1992 tarihinden itibaren özelleştirme nedeniyle iş sözleşmesi sona erdirilenlerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesi imkânı getirilmiştir. Bu kapsamda 1992 yılından bugüne kadar toplam 17.843 işçi ataması yapılmıştır. Bunlar, emeklilik hakkını kazanıncaya kadar her yıl on ay süreyle istihdam edilmektedirler. 1999-2007 dönemi itibarıyla ise özelleştirilen 70 kuruluşta iş kanunlarına tabi olarak çalışan işçi sayısı toplam 25.732’dir. Bunlardan 13.338’i kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesine göre geçici personel olarak istihdam edilenler sadece özelleştirilen kuruluşlardan atananlardan ibaret olmayıp kamu kurumlarının birçok hizmet alanında geçici personel istihdam edilmektedir. Bunların ücretleri, göstergelerinin memur aylıklarına uygulanan kat sayıyla çarpımı sonucu belirlenmekte olup, dolayısıyla kat sayıdaki artışlardan istifade etmemektedirler.

You may also like...